SME Development Bank จับมือ เครดิตบูโร อำนวยความสะดวกนิติบุคคล

39

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank หรือ ธพว.) ร่วมกับ นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) เพิ่มการให้บริการยื่นคำขอตรวจเครดิตบูโรแก่กลุ่มนิติบุคคล ต่อยอดจากเดิมที่ให้บริการเฉพาะกลุ่มบุคคลธรรมดา ผ่านที่ทำการสาขาของธนาคาร ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น พิษณุโลก และสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลบัญชีสินเชื่อของผู้ประกอบการที่มีการจัดเก็บในเครดิตบูโรแก่เจ้าของข้อมูลให้มากขึ้น เมื่อเร็วๆ นี้

ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม ธพว.
โดย : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม