CCN นำทีม INOX – NETBAY – TYCN ติด Cash Balance

296

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย Cash Balance ดังนี้คือ บริษัท ซีซีเอ็น-เทค จำกัด (มหาชน) หรือ CCN , ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 (CCN-W1) , บริษัท โพสโค-ไทย น๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ INOX , บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) หรือ NETBAY และ บริษัทไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TYCN วันเริ่มต้น 9 ม.ค. 2560 วันสิ้นสุด 17 ก.พ. 2560

 

และ ขยายช่วงดำเนินการ หุ้นบริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) หรือ FN , บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL , บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PSTC , ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 (PSTC-W1) และ บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) หรือ TSF วันเริ่มต้น 9 ม.ค.2560 วันสิ้นสุด 27 ม.ค.2560

 

หมายเหตุ :

1. Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี cash balance เท่านั้น โดยลูกค้าต้องวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์

2. ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า ห้ามสมาชิกใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการคำนวณเป็นวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ (ในทุกประเภทบัญชี)

3. ห้าม Net settlement หมายความว่า ห้ามสมาชิกหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน (ซื้อและขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน ค่าขายคืนเป็นวงเงินในวันทำการถัดไป)

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย คือ อัตราหมุนเวียนการซื้อขาย (Turnover ratio) มูลค่าการซื้อขาย และราคาซื้อขายที่ไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน เช่น P/E Ratio เป็นต้น

 

 

 

ที่มา : www.set.or.th
โดย : พัทธ์ธีรา ศรีพีรพงศ์