POLAR ควงลูก – SPPT ติด Cash Balance เริ่ม 26 ธ.ค.59 – 3 ก.พ.60

172

ผู้สื่อข่าว “ทันหุ้นออนไลน์” รายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ดังนี้คือ

บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) หรือ POLAR และ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 หรือ POLAR-W3 เริ่มวันที่ 26 ธ.ค.59 – 3 ก.พ.60

และ บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SPPT เริ่มวันที่ 26 ธ.ค.59 – 3 ก.พ.60

 
หมายเหตุ :

1. Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี cash balance เท่านั้น โดยลูกค้าต้องวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์

2. ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า ห้ามสมาชิกใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการคำนวณเป็นวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ (ในทุกประเภทบัญชี)

3. ห้าม Net settlement หมายความว่า ห้ามสมาชิกหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน (ซื้อและขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน ค่าขายคืนเป็นวงเงินในวันทำการถัดไป)

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย คือ อัตราหมุนเวียนการซื้อขาย (Turnover ratio) มูลค่าการซื้อขาย และราคาซื้อขายที่ไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน เช่น P/E Ratio เป็นต้น

 

 

 

ที่มา : www.set.or.th
โดย : พัทธ์ธีรา ศรีพีรพงศ์