SE มองศก.ปี2560ฟื้นตัว รัฐเดินหน้าโครงการ EEC หนุนความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม

55

ทันหุ้น – SE  มองเศรษฐกิจปี 2560 ฟื้นตัวและการผลักดันโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวั นออก (EEC) ของรัฐบาล ผู้บริหารชูจุดแข็งเป็นผู้จัดหาและจำหน่ายสินค้ากว่า 3,500 รายการพร้อมให้บริการครบวงจร พร้อมเผยความคืบหน้าเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ คาดเข้าเทรดได้ในไตรมาสแรกของปี2560

นางสาวอรสา วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SE ผู้จัดหาและจำหน่ายพร้อมให้บริการอย่างครบวงจรเกี่ ยวกับระบบปั๊ม อุปกรณ์ในกระบวนการผลิ ตและระบบท่อ รวมถึงวัสดุนวัตกรรม เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประเมินทิศทางความต้องการใช้สิ นค้าและบริการเกี่ยวกับระบบปั๊ม อุปกรณ์ในกระบวนการผลิ ตและระบบท่อจะปรับตัวดีขึ้นเมื่ อเทียบกับปีที่ผ่านมา หลังจากที่ภาวะเศรษฐกิจในปี 2560 มีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการในภาคอุ ตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ภาคตะวันออกซึ่งเป็นฐานการผลิ ตที่สำคัญ มีความเชื่อมั่นที่ จะขยายการลงทุนโรงงานหรือปรั บปรุงเครื่องจักรเพื่อเพิ่ มประสิทธิภาพการผลิตและรองรั บโอกาสในอนาคต ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิ จของบริษัทฯ

โดยสำนักยุทธศาสตร์ และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนั กงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ได้ประเมินแนวโน้มเศรษฐกิ จไทยในปีนี้จะขยายตัวได้ 3-4% ซึ่งมีปัจจัยมาจากภาคการส่ งออกที่คาดว่าจะค่อยๆปรับตัวดี ขึ้น ส่งผลให้การผลิตในภาคอุ ตสาหกรรมและความเชื่อมั่ นการลงทุนของภาคเอกชนฟื้นตัว

ขณะที่การผลักดันโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ของรัฐบาล ซึ่งล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้ผ่านความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่ งผลดีต่อการเติบโตของภาคอุ ตสาหกรรมการจำหน่ายสินค้าและบริ การเกี่ยวกับระบบปั๊ม อุปกรณ์ในกระบวนการผลิ ตและระบบท่อ และวัสดุนวัตกรรมในระยะยาว เนื่องจากรัฐบาลมีแผนผลักดันให้ เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็น New S-Curve อาทิ อุตสาหกรรมด้านหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบินครบวงจร อุตสาหกรรม Bio-Chemical และ Bio-Energy

นอกจากนี้ยังได้ขยายเขตอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมาบตาพุดให้ครบวงจรโดยเทคโนโลยีขั้นสูง พร้อมทั้งยกระดับเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ระยองและฉะเชิงเทรา ให้กลายเป็นมหานครแห่งใหม่ที่ เป็นจุดยุทธศาสตร์ในภาคการผลิ ตของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะทำให้เกิดการลงทุนพั ฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ เพิ่มขึ้นในอนาคต

“ภาพรวมเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องนั้น จะส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม ที่จะเดินหน้าขยายการลงทุนโรงงานเพื่อรองรับโอกาสและสร้างการเติบโต ซึ่งจะทำให้เกิดความต้องการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อรองรับการขยายโรงงานใหม่ หรือปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องจั กรให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น หลังจากที่มีการชะลอลงทุนในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา” นางอรสากล่าว

นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช กรรมการผู้จัดการ บมจ. สยามอีสต์ โซลูชั่น กล่าวว่า บริษัทได้เตรียมความพร้อมรองรับความต้องการใช้สินค้าจากกลุ่มผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปีนี้ ทั้งผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกและภูมิภาคอื่นๆทั่วประเทศ โดยปัจจุบันมีสินค้าที่จำหน่ายและให้บริการอยู่กว่า 40 แบรนด์ รวมทั้งหมดกว่า 3,500 รายการ ซึ่งครอบคลุมความต้องการใช้ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ ปิโตรเคมี ยานยนต์และชิ้นส่วน น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ฯลฯ

ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนมาใช้ก่อสร้างศูนย์บริการวิศวกรรม (Workshop) ภายในพื้นที่สำนักงานใหญ่ จังหวัดระยอง นำไปใช้ลงทุนซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่สนับสนุนงานบริการและการดำเนินธุรกิจ รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต โดยคาดว่าจะเข้าซื้อขายหลักทรั พย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายในไตรมาสแรกของปีนี้

ที่มา:บริษัท เอ็ม ที มัลติมีเดีย จำกัด ในนาม บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

เรียบเรียง:กษมน พงษ์ธานี