ตลท mai ห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน PPM-W1

82

การขึ้นเครื่องหมาย

เรื่อง : การขึ้นเครื่องหมาย SP
ชื่อย่อหลักทรัพย์
– ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (PPM-W1)
ขึ้นเครื่องหมาย : SP
เหตุผล :
การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ (PPM-W1)
วันปิดสมุดทะเบียน : วันที่ 28 เม.ย. 2560 ถึงวันที่ 19 พ.ค. 2560
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : 19 พ.ค. 2560
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP : วันที่ 25 เม.ย. 2560 ถึงวันที่ 19 พ.ค. 2560
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ : วันที่ 04 พ.ค. 2560 ถึงวันที่ 18 พ.ค. 2560
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน : 20 พ.ค. 2560

ที่มา : www.set.or.th
โดย : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม