KTB ปันผล 0.86 บ./หุ้น XD 8 พ.ค.2560

284

การพิจารณาปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 มี.ค. 2560
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 11 พ.ค. 2560

วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 12 พ.ค. 2560
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 08 พ.ค. 2560
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.86
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 1.0145
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 5.15
วันที่จ่ายปันผล : 26 พ.ค. 2560
จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม

ที่มา : www.set.or.th
โดย : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม