กสิกรไทย แต่งตั้ง 2 รองกจ.อาวุโส และ 4 รองกจ.ใหม่

159

คณะกรรมการธนาคารกสิกรไทย มีมติแต่งตั้ง 2 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ได้แก่ นายพัชร สมะลาภา (ที่ 3 จากซ้าย) ดูแล3 สายงาน ประกอบด้วย สายงานธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ สายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัทและสายงานธุรกิจลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการ นายธิติ ตันติกุลานันท์ (ที่ 3 จากขวา)ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทยและแต่งตั้ง 4 รองกรรมการผู้จัดการ ได้แก่ นายสุวัฒน์ เตชะวัฒนวรรณา (ที่ 2 จากซ้าย)ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัท นายสุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์ (ซ้าย) ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ นายอนันต์ ลาภสุขสถิต (ที่ 2 จากขวา) และนายภัทรพงศ์ กัณหสุวรรณ  (ขวา) ทำหน้าที่ Co-World Business Group Head

นายพัชรสมะลาภาปัจจุบันอายุ 45ปีสำเร็จการศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจาก Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มทำงานที่บริษัท Deutsche Morgan Grenfell Securities (UK) บริษัทหลักทรัพย์ภัทรจำกัดบริษัทเมอร์ริลลินซ์แอนด์โกอิงค์ประเทศออสเตรเลียและบริษัทเมอร์ริลลินซ์ประเทศไทยเป็นรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทยจำกัดและกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทยจำกัดรองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ และได้รับมอบหมายให้รักษาการผู้บริหารสายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัทก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็น รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และดูแลสายงานธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ สายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัท และสายงานธุรกิจลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการ

นายธิติตันติกุลานันท์ปัจจุบันอายุ 47 ปีสำเร็จการศึกษาจากBachelor’sdegree in Business Administration, University of  Washington ประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มทำงานที่ธนาคารซิตี้แบงก์เจ.พี.มอร์แกนธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้และเข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทยเมื่อปีพ.ศ.2549 ตำแหน่งผู้บริหารธุรกิจตลาดทุนและผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุนก่อนได้รับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งให้ได้รับศักดิ์เทียบเท่ารองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

นายสุวัฒน์เตชะวัฒนวรรณาปัจจุบันอายุ 46 ปี สำเร็จการศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์และUniversity of Southern California, MSc- Electrical Engineeringเริ่มทำงานที่ บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด ธนาคารกรุงเทพ เข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย เมื่อปี พ.ศ.2543ที่ฝ่ายวาณิชธนกิจ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายสหบรรษัทธนกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายสหบรรษัทธนกิจ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย

นายสุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์ ปัจจุบันอายุ 48 ปี สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ จากUniversity Of San Diego,California, ประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มทำงานที่ บริษัทเงินทุน ทิสโก้ จำกัด บริษัท DEGRepresentation Office Bangkokจำกัด บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด และเริ่มเข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทยเมื่อปี พ.ศ.2549ที่ฝ่ายสหบรรษัทธนกิจเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสหบรรษัทธนกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายสหบรรษัทธนกิจ และได้รับมอบหมายไปดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แฟคเตอรี่แอนด์อีควิปเม้นท์กสิกรไทย จำกัด รองกรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย

นายภัทรพงศ์ กัณหสุวรรณปัจจุบันอายุ 49 ปี สำเร็จการศึกษาปริญญาโท (Finance Direction) University of Toledo ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย เมื่อปี พ.ศ.2537 ที่สำนักบริหารเป็นผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายเครดิต ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายนโยบายเครดิต ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายนโยบายและบริหารความเสี่ยงเครดิต ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายบริหารธุรกิจจีนและสำนักงานต่างประเทศ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย

นายอนันต์ลาภสุขสถิตปัจจุบันอายุ 42 ปีสำเร็จการศึกษาปริญญาโท Master of International Management/Thunderbird The American Graduate School of International Management ประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มทำงานที่ธนาคารกสิกรไทยเมื่อปีพ.ศ.2548 ที่ฝ่ายสหบรรษัทธนกิจเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสหบรรษัทธนกิจผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานผู้แทนต่างประเทศผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสสำนักงานผู้แทนต่างประเทศผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสประจำเครือข่ายธุรกิจจีนและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการทำหน้าที่กำกับดูแลเครือข่ายธุรกิจจีนก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย

ที่มา : ส่วนบริหารเครือข่ายสื่อ ธนาคารกสิกรไทย
โดย : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม