KTBSTส่อง KBANK สินเชื่อเติบโต พร้อมขยายสู่ AEC+3 ภายใต้การบริหารสินเชื่อที่ดีขึ้น แนะซื้อ

21

บทวิเคราะห์ บล.เคทีบี ระบุ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK สินเชื่อเติบโต พร้อมขยายสู่ AEC+3 ภายใต้การบริหารสินเชื่อที่ดีขึ้น

• สินเชื่อเติบโตมาจากนโยบายส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐและขยายสู่ AEC+3
• ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยลดลงเล็กน้อย จากสัดส่วนการปล่อยกู้สินเชื่อรายใหญ่สูง
• คุณภาพของสินเชื่อดีขึ้นผ่านการควบคุมการปล่อยสินเชื่อ และการบริหารจัดการหนี้สินให้มีประสิทธิภาพ
• คำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมายปี 2017 อยู่ที่ 207 บาท

สินเชื่อเติบโตตามแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากภาครัฐ และการเข้าสู่AEC+3
สินเชื่อปี 2017 เราคาดว่าจะเติบโตที่ 5.4% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 4.3%และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับการเติบโตตาม Nominal GDP โดยสินเชื่อขนาดใหญ่ และขนาดย่อม โดยได้รับแรงหนุนจากการใช้จ่ายของโครงการภาครัฐ ทั้งโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โครงการรถไฟรางคู่ และระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพ โครงการ National E-Payment เป็นต้นแนวโน้มหนี้สินภาคครัวเรือนที่ลดลงส่งผลให้เกิดแรงหนุนต่อการขยายตัวของสินเชื่อรายย่อย รวมทั้งการที่ KBANK จะขยายการเติบโตเข้าสู่ภูมิภาค AEC+3โดยเริ่มต้นการขยายสาขาเข้าสู่ประเทศในกลุ่ม CLMV

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยแนวโน้มลดลงเล็กน้อย จากการโตของสินเชื่อรายใหญ่
จากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยตามแรงกดดันของFed Fund Rate เราคาดว่าธนาคารจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยในช่วงครึ่งปีหลังอย่างไรก็ตามเรามองว่าการเติบโตของสินเชื่อในปี 2017 เป็นผลจากการลงทุนของภาครัฐ และโครงการใหญ่ๆเป็นหลัก สินเชื่อขนาดใหญ่ และขนาดย่อมเติบโตมากกว่าสินเชื่อรายย่อย ส่งผลให้ Net Interest Margin (NIM) ในปี 2017 ลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ 3.34% และขยายตัวในปี 2018 ที่ 3.41% จากผลการใช้อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นทั้งปี

คุณภาพสินเชื่อดีขึ้น โดยคาดสินเชื่อด้อยคุณภาพที่ 3.09%
ปัญหา NPLs ในอดีตจะส่งผลต่อเนื่องในปี 2017 ธนาคารจะควบคุมคุณภาพสินเชื่อเพิ่มขึ้นเราคาดว่าในปี 2017 และปี 2018ธนาคารจะมี Credit Cost ที่ 1.86%และ 1.45%ตามลำดับ ลดลงจากปีก่อนที่อยู่ที่ 1.98%แต่ภายหลัง 1Q17 ที่มีการลงทุนของภาครัฐ กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น และความสามารถในการจ่ายชำระหนี้เพิ่มขึ้น ทำให้NPLs จะมีจำนวนลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนอยู่ที่ 3.09% และลดลงอย่างต่อเนื่องในปี 2018 อยู่ที่ 2.73%

แนวโน้มรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยลดลงจากการเติบโตของ Digital Economy
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการแนวโน้มลดลงจากการเปิดให้บริการ PromptPayและคู่แข่งจากอุตสาหกรรม FinTechอย่างไรก็ตามเราคาดว่าธนาคารมีรายได้ค่าธรรมเนียมจากการใช้บัตรเพิ่มขึ้น เนื่องจากการที่ธนาคารได้รับความร่วมมือจากธนาคารอื่นเพื่อส่งเสริมการใช้ EDC และการลงทุนของธนาคารเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกรรม FinTechในอนาคต เรามองว่าธนาคารจะมีรายได้ค่าธรรมเนียมละบริการสุทธิปี 2017 และ 2018 ที่ 5.78% และ 5.84% ตามลำดับ

ราคาเหมาะสม207บาท คำแนะนำ “ซื้อ”
เรากลับมาจัดทำบทวิเคราะห์ใหม่ จากแนวโน้มการเติบโตของสินเชื่อตามการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ และการกระตุ้นการลงทุนของภาครัฐ รวมทั้งดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น และ NPLs ที่มีการปรับตัวดีขึ้นตั้งแต่ปี 2017 เป็นต้นไป เราให้คำแนะนำ “ซื้อ” โดยราคาที่เหมาะสมปี 2017ที่ 207 บาท (อ้างอิง PBV ที่ 1.40X)

ความเสี่ยง:การดำเนินงานของภาครัฐที่สนับสนุนให้เกิด National E-Payment ส่งผลให้ธนาคารมีรายได้ค่าธรรมเนียมลดลง และการหาแนวร่วมร้านค้าในการติดตั้งเครื่อง EDC ที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการดำเนินงาน

Analyst: MongkolPuangpetra
Fundamental Analyst
Register No : 001937
Tel.: +662 648 1123
email: mongkol.p@ktbst.co.th

Assistant Analyst: JutamasTemwattanangkul
email: jutamas.t@ktbst.co.th

ที่มา : บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
โดย : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม