ตลท.รับหุ้นเพิ่มทุน JAS เริ่มซื้อขายวันที่ 12 มกราคม 2560

162

รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน

เรื่อง : หุ้นเพิ่มทุนของ JAS เริ่มซื้อขายวันที่ 12 มกราคม 2560
ชื่อบริษัท : บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (JAS)
ทุนเดิม (บาท) : 2,968,478,557.50
– หุ้นสามัญ (หุ้น) : 5,936,957,115
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน :
– หุ้นสามัญ (หุ้น) : 323,828,767
ทุนใหม่ (บาท) : 3,130,392,941.00
– หุ้นสามัญ (หุ้น) : 6,260,785,882
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) : 0.50
จัดสรรรเพื่อ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (JAS-W3) 294,122,417
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญ 323,828,767 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) : 1 : 1.101
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 3.904
วันใช้สิทธิ : 30 ธ.ค. 2559
วันที่เริ่มซื้อขาย : 12 ม.ค. 2560

ที่มา : www.set.or.th
โดย : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม