GL ปันผล 0.2470-0.2740 บ./หุ้น XD 4 พ.ค.2560

2620

การพิจารณาปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 มี.ค. 2560
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 09 พ.ค. 2560

วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 11 พ.ค. 2560
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 04 พ.ค. 2560
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50
วันที่จ่ายปันผล : 25 พ.ค. 2560
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559
หมายเหตุ :
เงินปันผลคิดเป็น 0.2470-0.2740 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้อัตราการปันผลต่อหุ้นที่แน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ GL- W4 ครั้งที่ 8 ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ ครั้งที่ 9 ในวันที่ 30 เมษายน 2560 โดยบริษัทฯ จะประกาศอัตราที่แน่นอนให้ทราบภายใน วันที่ 3 พฤษภาคม 2560

ที่มา : www.set.or.th
โดย : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม