GGC เคาะไอพีโอ 11.20 บาทต่อหุ้น เปิดจองซื้อ 20 – 21 และ 24 เมษายน 2560 นี้

1539

ทันหุ้น – GGC  เคาะราคาขายไอพีโอ 11 .20 บาทต่อหุ้น เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 20 – 21 และ 24 เมษายน 2560 นี้ พร้อมเดินหน้าในการเป็นผู้นำธุรกิจผลิตภัณฑ์คมีเพื่อสิ่งแวดล้อม

นายอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนของผู้รับประกันการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เปิดเผยว่าบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC บริษัทแกนนำในธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมของกลุ่ม PTTGC ได้กำหนดราคาเสนอขายสำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกของ GGC

จากการสำรวจความต้องการซื้อหุ้นจากนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) ซึ่งได้รับผลตอบรับจากนักลงทุนสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศที่ดีและมีความต้องการซื้อหุ้นโดยกลุ่มนักลงทุนสถาบันดังกล่าวอย่างท่วมท้น แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพระยะยาวของบริษัท จึงสามารถสรุปราคาจองซื้อที่ 11.20 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ GGC ได้กำหนดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับบุคคลทั่วไประหว่างวันที่ 20 – 21 และ 24 เมษายน 2560 ที่บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด รวมถึงผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอื่นๆ ตามรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน

นายจิรวัฒน์ นุริตานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC กล่าวว่าจากผลตอบรับของนักลงทุนสถาบัน GGC เชื่อมั่นว่าความสำเร็จของการ IPO ในครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทสามารถเดินหน้าในการเป็นผู้นำธุรกิจผลิตภัณฑ์คมีเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ จะนำไปใช้ในการขยายกำลังการผลิตโดยการสร้างโรงงานผลิตเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 2 และโครงการ Biocomplex ระยะที่ 1 ซึ่งจะเป็นโรงงานผลิตเอทานอล โรงผลิตกระแสไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภค ที่จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการต่อยอดไปยังการผลิตเคมีชีวภาพและพลาสติกชีวภาพในโครงการ Biocomplex ระยะที่ 2 ในอนาคต

นักลงทุนและผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลของ GGC การจองซื้อ การชำระเงินค่าจองซื้อ และวิธีการจัดสรรหุ้น พร้อมขอรับหนังสือชี้ชวน และใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ GGC ได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวนได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th) เว็บไซต์ของ GGC http://www.ggcplc.com/investor_news/ หรือ ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทร 02-558-7307 เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ GGC ก่อนตัดสินใจลงทุน

ที่มา:บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด(มหาชน)

เรียบเรียง:กษมน พงษ์ธานี