ต่างชาติขายสุทธิ 566.91 ล้านบาท

200

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 17 ก.ค. 2560

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 3,346.90 10.56 3,828.07 12.08 -481.17
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,298.15 10.41 3,253.01 10.27 45.14
นักลงทุนต่างประเทศ 10,711.30 33.80 11,278.22 35.59 -566.91
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 14,333.73 45.23 13,330.79 42.07 1,002.94

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 – 17 ก.ค. 2560

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 49,005.44 12.93 51,390.37 13.56 -2,384.93
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 39,440.91 10.41 42,422.83 11.19 -2,981.92
นักลงทุนต่างประเทศ 135,137.37 35.66 132,308.11 34.91 2,829.26
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 155,420.86 41.01 152,883.26 40.34 2,537.59

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. – 17 ก.ค. 2560

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 702,773.45 12.18 654,236.00 11.34 48,537.45
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 623,825.05 10.81 627,861.05 10.88 -4,035.99
นักลงทุนต่างประเทศ 1,806,209.22 31.30 1,789,926.89 31.01 16,282.33
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 2,638,523.57 45.72 2,699,307.36 46.77 -60,783.79

 

ที่มา : www.set.or.th
โดย : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม