EFORL ชี้แจงกรณี WCIH บ.ลูก ผิดนัดชำระหนี้ตั๋วแลกเงิน ไม่กระทบ เนื่องจากการบริหาร-ความเป็นหนี้แยกเป็นอิสระต่อกัน

135

อ้างถึง ประกาศเรื่อง ผู้ออกตั๋วบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (“WCIH”) ผิดนัดชำระหนี้ที่ครบกำหนดชำระเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 จำนวน 150 ล้านบาท ของ กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้ พริวิเลจ 3 เรื่อง การชี้แจงการผิดนัดชำระหนี้ตราสารหนี้ประเภทตั๋วแลกเงินของบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) (“EFORL”) ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของ WCIH ขอเรียนชี้แจงในกรณี บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด ผิดนัดชำระหนี้ตั๋วแลกเงินที่ครบกำหนดชำระเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 จำนวน 150 ล้านบาทนั้น ไม่ได้มีผลกระทบต่อ EFORL ที่เป็นบริษัทแม่แต่ประการใด เนื่องจากมีการบริหารการจัดการ และ ความเป็นหนี้แยกเป็นอิสระต่อกัน

อย่างไรก็ดีทาง WCIH ได้มีการแจ้งทางวาจา และ ส่งหนังสือขอเลื่อนการไถ่ถอนตั๋วแลกเงินฉบับดังกล่าว และตั๋วแลกเงินที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระฉบับอื่นแล้วด้วย ตามหนังสือของ WCIH ชี้แจงขอเลื่อนการไถ่ถอนตั๋วแลกเงิน ฉบับลงวันที่ 17 มีนาคม 2560 โดยชี้แจงต่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด เพื่อขอเลื่อนการชำระหนี้ตั๋วแลกเงินที่มีอยู่ทั้งหมดประมาณ 425 ล้านบาท ซึ่งจะชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาส 2 ของปี 2560 เนื่องจาก WCIH กำลังอยู่ในช่วงเวลาดำเนินการปรับโครงสร้างการบริหารองค์การในส่วนที่สำคัญ เพื่อให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น ซึ่งจะเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 60 วัน โดยในระหว่างที่ยังไม่มีการจ่ายชำระคืนนั้น WCIH มีภาระในการจ่ายดอกเบี้ยผิดนัดพร้อมกับมูลหนี้เมื่อมีการจ่ายชำระคืนตั๋วแลกเงินเท่านั้น

อนึ่ง เมื่อเดือนธันวาคม 2557 กรณี WCIH เข้าทำรายการลงทุนในกิจการของ วุฒิ-ศักดิ์ WCIH มีการกู้ยืมเงินเป็นหนี้ระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศ จำนวน 2,000 ล้านบาท ณ ปัจจุบัน WCIH มีหนี้คงค้างต่อสถาบันการเงินดังกล่าวเพียง 289 ล้านบาท ซึ่งเงินส่วนหนึ่งที่ใช้ในการจ่ายชำระหนี้ระยะยาวนั้น มาจากการออกตั๋วแลกเงินระยะสั้นในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า และในช่วงเวลาที่ผ่านมาตลาดตั๋วเงินระยะสั้นจะได้รับการต่ออายุตั๋วแลกเงินและ/หรือสามารถทยอยชำระคืนได้เป็นปกติ หากแต่สภาพปัจจุบันระดับความน่าเชื่อถือในตลาดเงินของตราสารหนี้ระยะสั้นหรือตั๋วแลกเงินลดต่ำลง จึงไม่สามารถดำเนินการต่ออายุตั๋วแลกเงินและ/หรือสามารถทยอยชำระคืนได้ตามสภาพปกติ ดังนั้นจึงส่งผลให้ WCIH ไม่สามารถชำระหนี้ตั๋วแลกเงินตามกำหนดได้

ทั้งนี้ หากพิจารณายอดหนี้ตั๋วแลกเงินซึ่งเป็นหนี้ระยะสั้น ของ WCIH ซึ่ง ณ ปัจจุบันมียอดคงเหลือจำนวน 425 ล้านบาทนั้น เปรียบเทียบกับ สินทรัพย์ที่มีตัวตนของ WCIH จำนวน 1,425 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นเพียงร้อยละ 29.82 จะเห็นได้ว่ายอดหนี้ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของ WCIH ที่ยังคงค้างนั้นเป็นสัดส่วนเพียงส่วนน้อยเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ที่มีตัวตนของกิจการโดยรวม ซึ่งไม่เป็นที่น่ากังวลสำหรับการดำเนินงานเพื่อการชำระหนี้ดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม สำหรับการออกตั๋วแลกเงินของ EFORL นั้น EFORL มีการชำระหนี้และไถ่ถอนตั๋วแลกเงินตามกำหนดมาโดยตลอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 EFORL มียอดหนี้ตั๋วแลกเงินทั้งหมด 770 ล้านบาท และมีการจ่ายชำระคืนหนี้ตั๋วแลกเงินมาจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นจำนวน 400 ล้านบาท โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินหลักของบริษัท
ปัจจุบัน EFORL ยังคงมีภาระหนี้ตั๋วแลกเงินซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระอีก 4 ฉบับ รวมเป็นเงินจำนวน 370 ล้านบาท ซึ่ง EFORL ได้มีแผนการจ่ายหนี้โดยมีการเจรจากับสถาบันการเงินหลักและมีแหล่งเงินทุนในส่วนของการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายชำระคืนตั๋วแลกเงินที่ยังไม่ถึงกำหนดดังกล่าวแล้ว

ที่มา : www.set.or.th
โดย : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม