EARTH แจงขั้นตอนฟื้นฟูกิจการ

2028

ผู้สื่อข่าวทันหุ้นออนไลน์ รายงานว่า EARTH ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งแจงขั้นตอนการฟื้นฟูกิจการ ชี้อยู่ในขั้นตอนจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อขอศาลอนุมัติ

ตามที่บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ต่อศาลล้มละลายกลาง (“ศาล”) เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 โดยศาลได้มีคำสั่งอนุญาตให้บริษัทฯ ฟื้นฟูกิจการและแต่งตั้งบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส เป็นผู้ทำแผน เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 และประกาศคำสั่งตั้งผู้ทำแผนเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560 นั้น บริษัทฯ จะไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า ชำระหนี้ ก่อหนี้ หรือกระทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดภาระในทรัพย์สิน นอกจากเป็นการกระทำที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการค้าตามปกติของบริษัทฯ สามารถดำเนินต่อไปได้ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ตามมาตรา 90/12(9) ของพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 (แก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่สามารถชำระหนี้สินโดยส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ทั้งในรูปแบบหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน หุ้นกู้ หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน รวมถึงตราสารหนี้ประเภทตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) และหนี้อื่น ๆ ให้แก่เจ้าหนี้ได้ อันทำให้บริษัทฯ มีการผิดนัดชำระหนี้

ในการนี้ บริษัทฯ มีตั๋วแลกเงินที่ถึงกำหนดชำระในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 รวมเป็นจำนวน 40 ล้านบาท อีกทั้งมี ตั๋วแลกเงินที่จะครบกำหนดชำระในช่วงเดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน 2560 และตั๋วแลกเงินที่จะครบกำหนดชำระในช่วงเดือนพฤษภาคม และเดือนตุลาคม 2561 รวมทั้งหมด 495 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอาจผิดนัดหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายแล้วของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560 ซึ่งมีมูลค่าจำนวน 1,500 ล้านบาท และหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562 ซึ่งมีมูลค่าจำนวน 4,000 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าหุ้นกู้ทั้งสิ้น 5,500 ล้านบาท โดยในการนี้ บริษัทฯ จะได้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ได้รับการร้องขอจากผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป

ด้วยเหตุที่บริษัทฯ ไม่สามารถชำระหนี้ได้ในระหว่างที่ดำเนินกระบวนการฟื้นฟูกิจการ บริษัทฯ ยังมีหนี้อื่น ๆ อีกที่อาจต้องผิดนัดชำระหนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการฟื้นฟูกิจการ ดังนี้

สำหรับแนวทางแก้ไขการผิดนัดชำระหนี้ต่าง ๆ ของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งบริษัทฯ จะชี้แจงให้ทราบทันทีที่ศาลอนุมัติแผนฟื้นฟูกิจการ

 

ที่มา : www.set.or.th
โดย : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม