CIMBT-FANCY-SCI-TRUBB ติด Cash Balance ITEL-PSTC-QTC และ PSTC-W1ขยายเวลา

242

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

ระดับ 1 : Cash Balance
หลักทรัพย์ ชื่อย่อ วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) CIMBT 19 ธ.ค. 2559 06 ม.ค. 2560
บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) FANCY 19 ธ.ค. 2559 27 ม.ค. 2560
บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน) SCI 19 ธ.ค. 2559 27 ม.ค. 2560
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) TRUBB 19 ธ.ค. 2559 27 ม.ค. 2560

ขยายช่วงดำเนินการ
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ITEL 19 ธ.ค. 2559 06 ม.ค. 2560
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) PSTC 19 ธ.ค. 2559 06 ม.ค. 2560
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 PSTC-W1 19 ธ.ค. 2559 06 ม.ค. 2560
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) QTC 19 ธ.ค. 2559 06 ม.ค. 2560

ระดับ 2 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance
หลักทรัพย์ ชื่อย่อ วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด
– – – –
ขยายช่วงดำเนินการ
– – – –

ระดับ 3 : ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance
หลักทรัพย์ ชื่อย่อ วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด
– – – –
ขยายช่วงดำเนินการ
– – – –

หมายเหตุ
1. Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี cash balance เท่านั้น โดยลูกค้าต้องวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์
2. ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า ห้ามสมาชิกใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการคำนวณเป็นวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ (ในทุกประเภทบัญชี)
3. ห้าม Net settlement หมายความว่า ห้ามสมาชิกหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน (ซื้อและขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน ค่าขายคืนเป็นวงเงินในวันทำการถัดไป)

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย คือ อัตราหมุนเวียนการซื้อขาย (Turnover ratio) มูลค่าการซื้อขาย และราคาซื้อขายที่ไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน เช่น P/E Ratio  เป็นต้น

ที่มา : www.set.or.th
โดย : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม