BTC ,BTC-W3 ติด Cash Balance ขยายเวลา DNA, DNA-W1

227

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

ระดับ 1 : Cash Balance
หลักทรัพย์ ชื่อย่อ วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด
บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) BTC 16 ต.ค. 2560 24 พ.ย. 2560

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 BTC-W3 16 ต.ค. 2560 24 พ.ย. 2560

ขยายช่วงดำเนินการ
บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน) DNA 16 ต.ค. 2560 03 พ.ย. 2560

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 DNA-W1 16 ต.ค. 2560 03 พ.ย. 2560

หมายเหตุ
1. Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี cash balance เท่านั้น โดยลูกค้าต้องวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์
2. ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า ห้ามสมาชิกใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการคำนวณเป็นวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ (ในทุกประเภทบัญชี)
3. ห้าม Net settlement หมายความว่า ห้ามสมาชิกหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน (ซื้อและขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน ค่าขายคืนเป็นวงเงินในวันทำการถัดไป)

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย คือ อัตราหมุนเวียนการซื้อขาย (Turnover ratio) มูลค่าการซื้อขาย และราคาซื้อขายที่ไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน เช่น P/E Ratio เป็นต้น

 
ที่มา : www.set.or.th
โดย : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม