BSM,BSM-W2 ขยายเวลา Cash Balance ตั้งแต่ 15 พ.ย.-04 ธ.ค.60

156

หลักทรัพย์ที่ขยายช่วงดำเนินการ
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) BSM 15 พ.ย. 2560 04 ธ.ค. 2560

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 BSM-W2 15 พ.ย. 2560 04 ธ.ค. 2560

หมายเหตุ
1. Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี cash balance เท่านั้น โดยลูกค้าต้องวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์
2. ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า ห้ามสมาชิกใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการคำนวณเป็นวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ (ในทุกประเภทบัญชี)
3. ห้าม Net settlement หมายความว่า ห้ามสมาชิกหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน (ซื้อและขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน ค่าขายคืนเป็นวงเงินในวันทำการถัดไป)

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย คือ อัตราหมุนเวียนการซื้อขาย (Turnover ratio) มูลค่าการซื้อขาย และราคาซื้อขายที่ไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน เช่น P/E Ratio เป็นต้น

 

ที่มา : www.set.or.th
โดย : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม