> SET > COMAN

17 มิถุนายน 2019

COMAN ตั้งบ.ย่อยให้บริการสำรองที่พัก-ตั๋วเครื่องบิน-รถเช่า พร้อมขายหุ้นใน"วินสตาร์เทค"

COMANเงินสดพร้อม แตกไลน์ซอฟต์แวร์ใหม่


COMANแพ็คเกจท่องเที่ยวหนุน รุกเจาะโรงแรมขนาดเล็กฟื้นเร็ว


บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ COMAN แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้จัดตั้งบริษัท บริษัท โคแมน ทราเวล จำกัด (โคแมน ทราเวล) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่ COMAN ถือหุ้น 99.99% โดยบริษัท โคเมน ทราเวล ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการสำรองที่พัก ตั๋วเครื่องบิน รถเช่า และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวทุกประเภท คาดว่าจะดำเนินการจัดตั้งได้เสร็จภายในไตรมาส 3/2562 การจัดตั้งบริษัทย่อยดังกล่าว จะสนับสนุนให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงานของโคแมน ทราเวล ในอนาคต ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป มูลค่าเงินลงทุน 30 ล้านบาท ซึ่งแหล่งเงินลงทุนมาจากการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัท เอ็มเอสแอล ซอฟต์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัดที่เป็นบริษัทย่อย  และกระแสเงินสดส่วนเกินจากการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องหรือการดำเนินงานของบริษัท โดย บริษัทได้ประเมินจากกระแสเงินสดในการดำเนินงานในอนาคต **ขายหุ้น วินสตาร์เทค นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้อนุมัติให้จำหน่ายหุ้นที่บริษัทถืออยู่ในบริษัท วินสตาร์เทค จำกัด(วินสตาร์เทค) จำนวน 15,675 หุ้น หรือ 47.5% ของทุนจดทะเบียนของวินสตาร์เทค ให้แก่นายสุวัฒน์ อมรรุ่งโรจน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของวินสตาร์เทค ในราคาหุ้นละ 505 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7.92 ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินเสร็จภายในไตรมาส 4/2562 ทั้งนี้ วินสตาร์เทค ดำเนินธุรกิจพัฒนา ติดตั้งและให้บริการซอฟแวร์จำหน่ายโปรแกรม โดยเน้นซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการสำหรับธุรกิจสนามกอล์ฟแบบครบวงจร **แจงสาเหตุขายหุ้น สาเหตุที่ขายหุ้นวินสตาร์เทค โดยบริษัทได้เข้าไปลงทุนในปี 2561 คาดหมายว่าด้วยลักษณะการประกอบธุรกิจที่เป็นธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการสนามกอล์ฟ ซึ่งเป็นหนึ่งในวงจรการท่องเที่ยว จะสามารถเอื้อประโยชน์ (Synergy) และสร้างผลกำไรเพิ่มมากขึ้นให้แก่บริษัท ประกอบกับจำนวนสนามกอล์ฟในเมืองไทยซึ่งมีกว่า 200 แห่ง ยังมีโอกาสให้วินสตาร์เทคเข้าไปทำการตลาดและจำหน่ายซอฟต์แวร์ได้อีกมาก บริษัทจึงคาดหมายว่าจะสามารถขายซอฟต์แวร์ดังกล่าวและทำกำไรให้บริษัทได้เพิ่มมากขึ้น แต่เมื่อดำเนินธุรกิจไปเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง วินสตาร์เทคไม่สามารถจำหน่ายซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้ตามที่คาดหมายไว้ ด้วยไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร และมีสนามกอล์ฟที่ใช้ซอฟต์แวร์ในลักษณะใกล้เคียงกับซอฟต์แวร์ดังกล่าวใช้งานอยู่แล้ว และไม่ประสงค์จะเปลี่ยนไปใช้งานซอฟต์แวร์ของวินสตาร์เทค แม้เป็นที่คาดการณ์ไว้ว่าวินสตาร์เทคจะยังคงสามารถทำกำไรให้กับบริษัทได้ แต่ก็อยู่ในระดับที่แค่เพียงพอให้บริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากการด้อยค่าของค่าความนิยมเท่านั้น อย่างไรก็ดี อัตราผลกำไรจากธุรกิจของวินสตาร์เทคดังกล่าว ก็ยังไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่นายสุวัฒน์ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ วินสตาร์เทคได้นำเสนอต่อบริษัท และตกลงกันในเวลาที่บริษัทเข้าลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากการด้อยค่าของเงินลงทุนที่อาจจะมีขึ้นในอนาคต บริษัทจึงได้กำหนดเป้าหมายกำไรสุทธิให้วินสตาร์เทค ซึ่งการกำหนดเป้าหมายกำไรดังกล่าวก็สร้างความกดดันให้กับผู้บริหารของวินสตาร์เทค เนื่องจากในปัจจุบันการสร้างรายได้ของวินสตาร์เทค ขึ้นอยู่กับปัจจัยและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในแต่ละปี เช่น สภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการทำกำไรของ วินสตาร์เทค แม้ว่าซอฟต์แวร์ของวินสตาร์เทคในปัจจุบันจะพร้อมจำหน่ายแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถสร้างรายได้ให้กับวินสตาร์เทค ได้มากนัก อย่างไรก็ตามวินสตาร์เทคยังคงมีแผนที่จะทำการพัฒนาซอฟต์แวร์อื่น ๆ เพิ่มเติมในระยะถัดไปต่อเนื่องไปอีกเพื่อให้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและตอบสนองความต้องการลูกค้าได้มากขึ้น ส่งผลให้การรับรู้รายได้จากลูกค้าเป้าหมายสำหรับโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นไม่ทันกาล อีกทั้งการพัฒนาซอฟต์แวร์ดังกล่าวก็มีต้นทุนส่วนเพิ่มในการพัฒนา ซึ่งส่วนหนึ่งต้องได้รับการสนับสนุนจากบริษัทในฐานะบริษัทใหญ่ และบริษัทในฐานะบริษัทใหญ่ได้ให้เงินกู้ยืมระยะสั้น จำนวน 2 ล้านบาท (ดอกเบี้ยร้อยละ 2.5 ต่อปี) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ดังกล่าว จากเหตุผลที่ได้กล่าวมาข้างต้น นายสุวัฒน์ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ถือหุ้น จึงได้เจรจาขอซื้อหุ้นของวินสตาร์เทคบางส่วน ทั้งนี้ เพื่อลดความเป็นกังวลของบริษัทในเรื่องผลประกอบการในอนาคตของวินสตาร์เทคและในขณะเดียวกันก็เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความเป็นอิสระให้ตนเองสามารถบริหารกิจการของวินสตาร์เทคได้โดยไม่ต้องเป็นกังวลที่บริษัทจะได้รับผลกระทบจากการด้อยค่าของค่าความนิยม เนื่องจากหลังการซื้อขายหุ้นของวินสตาร์เทคเสร็จสิ้น วินสตาร์เทคจะถูกจัดประเภทเงินลงทุนใหม่ จากเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งจะไม่มีการบันทึกค่าความนิยม **ไม่ส่งผลกระทบธุรกิจ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการนี้ของบริษัท มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์กับบริษัท จะทำให้บริษัทสามารถลดความเสี่ยงที่ยากต่อการประมาณการผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจของวินสตาร์เทค ด้วยลักษณะธุรกิจของวินสตาร์เทคซึ่งมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย จึงอาจส่งผลต่อการรับรู้รายได้หรือกำไรของบริษัทในระยะยาว และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการที่ วินสตาร์เทคไม่สามารถทำกำไรได้ตามเป้าหมาย ซึ่งจะมีผลกระทบกับการด้อยค่าของค่าความนิยม ดังนั้นการ ขายหุ้นบางส่วนของวินสตาร์เทคจึงจะไม่ได้สร้างผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงินต่อบริษัท ในอนาคต ประกอบกับบริษัทได้เข้าลงทุนใน บริษัท เอไอ ซอฟท์ จำกัด และบริษัท รูมซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งน่าจะเป็นธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) กับธุรกิจหลักของบริษัทได้โดยตรงมากกว่าธุรกิจของวินสตาร์เทค ด้วยบริษัท เอไอ ซอฟท์ จำกัด มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับระบบการสำรองตั๋วเครื่องบิน รถเช่า ซึ่งบริษัทจะได้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญและช่องทางการจัดจำหน่ายดังกล่าวสำหรับธุรกิจ B2C ของบริษัท และบริษัท รูมซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการรายได้ของโรงแรม ซึ่งบริษัทมีลูกค้าที่เป็นกลุ่มโรงแรมจำนวนมากอยู่เป็นทุนเดิมแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงอนุมัติให้บริษัทขายหุ้นของวินสตาร์เทค บางส่วนให้กับนายสุวัฒน์ เพื่อที่บริษัทจะไม่ต้องมีภาระในการหาผู้ซื้อหุ้นที่จะจำหน่ายดังกล่าว และการขายหุ้นของวินสตาร์เทคดังกล่าวทำให้บริษัทจะมีเงินทุนเพื่อใช้ในการลงทุนในกิจการอื่น ๆ ที่สนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัท อันจะทำให้บริษัทมีผลประกอบการหรือผลกำไรเพิ่มมากขึ้นกว่าการที่ยังคงถือหุ้นของวินสตาร์เทคไว้ในสัดส่วน 87.5% ต่อไป

รายงาน : วิรัช บูรณกนกธนสาร อย่าลืมกดถูกใจ(Like)http://Facebook.com : ทันหุ้น กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P www.thunhoon.com

จาก
ถึง
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X