ทุนใหญ่ KKP เข้าซื้อหุ้น AQ

1021

ผู้สื่อข่าว “ทันหุ้นออนไลน์” รายงานว่า กลุ่มทุนใหญ่แห่ซื้อเพิ่มทุน PP ของหุ้น ‘AQ’ ล่าสุด “จิรฐา วัธนเวคิน” กลุ่ม KKP สอยหุ้นราว 3,900 ล้านหุ้น นั่งแทน 1 ในผู้ถือหุ้นใหญ่ หลังระดมทุนจ่อนำเงินชำระหนี้ตามคำพิพากษาและขยายธุรกิจ

 
บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ AQ รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า มติการประชุมคณะ
กรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ เกี่ยวกับการอนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามที่บริษัทด้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ให้บริษัทจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 100,000 ล้านหุ้น

โดยจัดสรรและเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด หรือผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ.72/2558 ราคาที่เสนอขายหุ้นให้กับนักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง คือ ราคา 0.05 บาทต่อหุ้น เนื่องจากหุ้นของบริษัทไม่ได้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ มาตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 และไม่มีนักลงทุนสถาบันประสงค์ที่จะจองซื้อในกระบวนการ Book Build ซึ่งทางบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บล.คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการในการจัดจำหน่ายหุ้นที่เสนอขายแก่นักลงทุ นแบบเฉพาะเจาะจง (Book Building)

ดังนั้น ราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ ปรึกษาทางการเงิน ที่อยู่ในบัญชีที่สำนั กงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ หรือ กลต.ให้ความเห็นชอบ โดยบริษัท S14 จึงถือได้ว่าเป็นราคาตลาดที่ยุ ติธรรม ซึ่งเป็นไปตามมติของที่ประชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ที่มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการพิ จารณากำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดและบริษัทได้รับการติดต่อจากนักลงทุนที่ สนใจจองซื้อในราคา 0.05 บาท

ทั้งนี้บริษัทสามารถจัดสรรหุ้นเพิ่มได้อีกจำนวนรวมทั้งสิ้น 38,500 ล้านหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 1,925 ล้านบาทมีกำหนดระยะเวลาชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนภายใน 3 วันทำการแรกหลังจากวันที่ คณะกรรมการมีมติจั ดสรรและกำหนดราคาหุ้น คือชำระเงินภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ตามเงื่อนไขในประกาศที่ ทจ. 72/2558

 

โดยมีรายชื่อนักลงทุนดังต่อไปนี้

1. Zico Allshores Trust(S) Pte,Ltd. จำนวน 17,000,000,000 หุ้น เป็นเงิน 850,000,000.00 บาท
2. นาย ณทศา เฉลิมเตียรณ จำนวน 8,400,000,000 หุ้น เป็นเงิน 420,000,000.00 บาท
*3. นาง จิรฐา วัธนเวคิน จำนวน 3,900,000,000 หุ้น เป็นเงิน 195,000,000.00 บาท
4. นาย บวร รุ่งเรืองนวรัตน์ จำนวน 3,300,000,000 หุ้น เป็นเงิน 165,000,000.00 บาท
5. นาย ชนน วังตาล จำนวน 3,300,000,000 หุ้น เป็นเงิน 165,000,000.00 บาท
6. พ.ต.อ. จักรภพ สุคนธราช จำนวน 2,600,000,000 หุ้น เป็นเงิน 130,000,000.00 บาท

จากการประเมิณโดย บริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี่ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินทีอยู่ ในความเห็นชอบจาก ส.น.ง. กลต.ประเมินวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ใช้งบการเงิน 30 กันยายน 2559 (ราคาตลาดก่อนเพิ่มทุนเท่ากับ 0.05 บาท) Price Dilution 0% และ Control Dilution 45.13% สาเหตุที่ Price Dilution ไม่กระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม

ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีนักลงทุน 15 รายขอเสนอชื่อเข้าลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงแล้ว โดยบริษัทจัดสรรหุ้นได้ทั้งจำนวน ทั้งสิ้นจำนวน 34,140 ล้านหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 1,707 ล้านบาท ได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา จากการออกและเสนอขายสำหรับหุ้นให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจงจำนวน 100,000 ล้านหุ้น บริษัทได้จัดสรรในครั้งนี้ จำนวน 38,500 ล้านหุ้น คิดเป็นเงินเพิ่มทุนจำนวน 3,632 ล้านบาท (คร้ังที่ 1 จำนวน 1,707 ลบ. ครั้งที่ 2 จำนวน 1,925 ลบ.)

อย่างไรก็ดีเห็นได้ว่ามีนักลงทุนคนดังกล่าวให้ความสนใจเข้าร่วมลงทุน อาทิเช่น นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ จาก PLANB, น.ส.ฐานุตรา สื่อวีระชัย และนางจิรฐา วัธนเวคิน ซึ่งมาจากจากกลุ่มธนาคารเกียรตินาคิน และ กองทุน Zico Allshores Trust(S) Pte,Ltd แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนรายใหญ่ที่มีต่อตัวบริษัท

โดยภายหลังจากการระดมทุนครั้งนี้ บริษัทจะนำเงินทุนที่ได้ไปใช้ชำระหนี้ ตามคำพิพากษา และใช้เป็นเงินทุนสำรองในพัฒนาขยายธุรกิจต่อไป

 

 
ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ BANGKOK AUTUMN CO., LTD.
เรียบเรียง : พัทธ์ธีรา ศรีพีรพงศ์