ACAP-SOLAR-TLUXE-VNT และ ACAP-W1 ติด Cash Balance CBGขยายเวลา

269

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

ระดับ 1 : Cash Balance
หลักทรัพย์ ชื่อย่อ วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด
บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ACAP 13 ธ.ค. 2559 20 ม.ค. 2560
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ACAP-W1 13 ธ.ค. 2559 20 ม.ค. 2560
บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) SOLAR 13 ธ.ค. 2559 20 ม.ค. 2560
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) TLUXE 13 ธ.ค. 2559 20 ม.ค. 2560
บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) VNT 13 ธ.ค. 2559 20 ม.ค. 2560
ขยายช่วงดำเนินการ
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) CBG 13 ธ.ค. 2559 30 ธ.ค. 2559

ระดับ 2 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance
หลักทรัพย์ ชื่อย่อ วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด
– – – –
ขยายช่วงดำเนินการ
– – – –

ระดับ 3 : ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance
หลักทรัพย์ ชื่อย่อ วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด
– – – –
ขยายช่วงดำเนินการ
– – – –

หมายเหตุ
1. Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี cash balance เท่านั้น โดยลูกค้าต้องวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์
2. ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า ห้ามสมาชิกใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการคำนวณเป็นวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ (ในทุกประเภทบัญชี)
3. ห้าม Net settlement หมายความว่า ห้ามสมาชิกหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน (ซื้อและขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน ค่าขายคืนเป็นวงเงินในวันทำการถัดไป)

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย คือ อัตราหมุนเวียนการซื้อขาย (Turnover ratio) มูลค่าการซื้อขาย และราคาซื้อขายที่ไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน เช่น P/E Ratio เป็นต้น

ที่มา : www.set.or.th
โดย : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม