SNAPSHOT : AF

AF บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

Company Background

  • ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้นแก่ผู้ประกอบธุรกิจประเภทสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้อง หรือสินเชื่อแฟคตอริ่ง
  • บริษัทเป็นผู้ให้บริการเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น โดยการรับซื้อลดลูกหนี้การค้าจากการรับโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน
  • ลูกค้าของบริษัทดำเนินธุรกิจหลากหลายประเภท อาทิ ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) อุตสาหกรรมชิ้นส่วนไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ โทรคมนาคม สินค้าอุปโภคบริโภค ภาคบริการแรงงาน และธุรกิจเกี่ยวข้องกับสุขภาพความงาม เป็นต้น

Key Development of Company

2559       บริษัทเข้ารับรางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยมประจำปี 2559 ที่จัดโดย SET และ mai ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

2558       เพิ่มทุนจาก 200 ล้านบาท เป็น 400 ล้านบาท และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไวของหุ้นสามัญจาก มูลค่าหุ้นละ 5.00 บาท เป็น 0.25 บาท

2556       ย้ายสถานประกอบการจาก อาคารโอลิมเปีย มาที่ อาคารจัตุรัสจามจุรี

2554       บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด ซื้อหุ้นจาก กลุ่มเซ็นทรัลและธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน 11.47 ล้านหุ้น และเพิ่มทุนจาก 100 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

2547       จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัทมหาชนจำกัดและเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai และเพิ่มทุนจาก 20 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท

2540       จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในนาม “ธนมิตร แฟคตอริ่ง” โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง กลุ่มเซ็นทรัลและธนาคารไทยพาณิชย์

Business Plan

บริษัทฯ เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่งเป็นหลัก จึงได้ตั้งเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ คือ การเสริมสร้างศักยภาพและสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อสร้างสภาพคล่องได้ง่ายขึ้น นอกเหนือจากสถาบันการเงินหลักอื่นๆ โดยเน้นกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็ก ที่ต้องการสภาพคล่องในการดำเนินงาน สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2562 คาดว่าจะขยายตัว ร้อยละ 3.5 – 4.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก (1) การใช้จ่ายภาคครัวเรือนยังมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดี และสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง ตามการปรับตัวดีขึ้นของฐานรายได้และการมีงานทำที่มีความชัดเจนมากขึ้น (2) การเร่งตัวขึ้นของการลงทุนรวม โดยการลงทุนภาครัฐยังมีแนวโน้มที่จะเร่งตัวขึ้นตามความคืบหน้าของโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ ๆ ที่เข้าสู่ขั้นตอนของการก่อสร้างมากขึ้น และการลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง (3) การปรับตัวดีขึ้นของภาคการท่องเที่ยว (4) การขยายตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกที่สามารถสนับสนุนภาคการส่งออกได้อย่างต่อเนื่องแม้จะชะลอตัวลงตามประเทศเศรษฐกิจหลัก (5) การเปลี่ยนแปลงทิศทางการค้า การผลิต และการลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มส่งผลด้านบวกต่อเศรษฐกิจไทยที่ชัดเจนมากขึ้นตามลำดับ

นอกจากเป้าหมายการดำเนินธุรกิจข้างต้นแล้ว บริษัทยังดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสามารถสร้างกำไรรวมถึงผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างมีคุณภาพได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไป

Investment Highlight

บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจแฟคตอริ่ง มาร่วม 20 ปี อีกทั้งมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายชัดเจน และเน้นลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ำ ตลอดจนให้ความสำคัญกับลูกหนี้ที่มีความน่าเชื่อถือ และโอนสิทธิการรับเงิน ทำให้มีความเสี่ยงในการเรียกเก็บหนี้ต่ำ

สำหรับภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ไตรมาสที่ 2/2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม 57.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.9 เทียบระยะเดียวกันปีก่อน บริษัทฯ มีรายได้ดอกเบี้ยจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง 43.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.3 ของรายได้รวม ค่าธรรมเนียมและบริการรับ 11.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.5 และรายได้อื่น ในส่วนของกำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 1.92 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายทางการเงินอยู่ที่ 13.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.4 ของรายได้รวม มีกำไรขั้นต้น 41.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.6 ของรายได้รวม

Risk Factor

ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานในอนาคต

  • ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องจากการซื้อสิทธิเรียกร้องและลูกหนี้เงินให้กู้ยืม อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม โดยการวิเคราะห์สินเชื่อจากข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าและลูกหนี้มีการกำหนดนโยบายเครดิตเพื่อเป็นมาตรฐานในการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิต ตลอดจนกำหนดให้มีการทบทวนเครดิตลูกค้าและลูกหนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงการติดตามลูกค้าที่เกินกำหนดชำระอย่างสม่ำเสมอ โดยมี 2 ส่วนงาน คือ ส่วนกลั่นกรองสินเชื่อ (Credit Evaluation) 2. ส่วนแก้ไขหนี้ (Debt Recovery) เพื่อลดความเสี่ยงในด้านนี้
  • ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยจะส่งผลต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ ได้มีมาตรการในการลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยจัดหาแหล่งเงินกู้ยืมให้สอดคล้องกับลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรักษาส่วนต่าง (Spread) ของดอกเบี้ยได้ตามที่บริษัทฯ ต้องการ และบริษัทฯ ยังสามารถปรับอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บได้ ทำให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นในการปรับตัวในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยมีความผันผวน
  • ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงที่บริษัทฯไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสด หรือไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตามความต้องการในเวลาที่เหมาะสม บริษัทฯ มีการบริหารสภาพคล่องและได้รับสนับสนุนเงินทุนจากสถาบันการเงินและพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเพียงพอในการดำเนินการและรองรับการขยายธุรกิจในภาวะปกติและมีแผนฉุกเฉินสำหรับภาวะวิกฤติ พร้อมทั้งมีการบริหารสภาพคล่องที่เหมาะสมระหว่างต้นทุนและผลตอบแทน

 

AFดิจิตอลหนุนลูกค้าพุ่ง100% เล็งคลอดโปรดักต์ใหม่ปีหน้า

ทันหุ้น – “AF” เดินเกมปรับกลยุทธ์นำระบบดิจิตอลมาร์เก็ตช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ หนุนลูกค้าพุ่งขึ้น 100% เตรียมเปิดตัวสินค้าใหม่ 3-4 รายการในปีหน้า ชี้ดอกเบี้ยลดเอื้อธุรกิจ เร่งอุตสาหกรรมลงทุนเพิ่ม แย้ม NPL ปัจจุบันอยู่ที่ 4%

นายอัครวิทย์ สุกใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ AF ผู้ประกอบการธุรกิจแฟคตอริ่ง และผู้ให้บริการเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นประเภทแฟคตอริ่ง แก่ผู้ประกอบการทั้งหลาย โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs เปิดเผยว่า ในช่วงตั้นปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการปรับกลยุทธ์โดยการนำเทคโนโลยี(Digital) ที่ทันสมัย เข้ามาขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัจจุบัน เพื่อประยุกต์ใช้ในการให้บริการด้านธุรกรรมสินเชื่อของ AF
ทั้งนี้ได้ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทมีลูกค้าเพิ่มขึ้น 100% หลังจากที่ได้มีการใช้ Digital Market เข้ามาช่วย ซึ่งในปีหน้าคาดว่าจะเริ่มเห็นชัดเจนมากขึ้น

ผนึกกำลังบริษัทแม่

นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการทำงานร่วมกันกับ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด(มหาชน) หรือ AIRA ซึ่งเป็นบริษัทแม่ โดยการให้พนักงานในเครือทั้งหมดทำงานร่วมกัน

“ธุรกิจ AF ยังมีทางไปได้อีกเยอะ เพราะเรามีกรุ๊ป ซึ่งทั้งหมดสามารถเอื้อประโยชน์กันได้หมด และมีการรวมพนักงานระหว่างกัน สามารถทำงานด้วยกัน และมีการทำดิจิตอลมาร์เก็ตเชิงลึกมากขึ้น ซึ่งเห็นผลชัดเจนในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ทำให้เป้าหมายเราชัด มีลูกค้าเข้ามาเพิ่มขึ้น 100% ถือว่าเรามาถูกทาง” นายอัครวิทย์ กล่าว

อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ ควบคู่กับการพัฒนาระบบเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการนำเทคโนโลยี Digital มาประยุกต์เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และประสิทธิภาพการให้บริการ

ล่าสุดบริษัทได้ขออนุมัติทางคณะกรรมการ(บอร์ด) เพื่อขอออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่เพิ่มอีก 3-4 รายการ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มในปีหน้า

เร่งขยายฐานลูกค้า

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  กล่าวต่อว่า ปัจจุบัน AF ให้ความสำคัญในเรื่องของการปล่อยวงเงินสินเชื่อให้แก่ลูกค้าที่มีคุณภาพ ซึ่งแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.โมเดริ์นเทรด 2.ผลิตอะไหล่ 3.ก่อสร้างเรียลเอสเตท และ4.พลังงาน

สำหรับในปีหน้าบริษัทจะเร่งขยายใน 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.พลังงานทดแทน กลุ่มทำโซลาร์ และพลังงานลม 30% 2.หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อาทิ กลุ่มรับเหมา งานโปรเจ็กต์ต่างๆ 15% และ 3.กลุ่มการแพทย์ ซึ่งมีโรงพยาบาลเอกชนที่เข้ามาประมาณ 10%

ขณะที่แนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงนั้น บริษัทมองเป็นผลดีต่อธุรกิจ ซึ่งจะทำให้อุตสาหกรรมต่างๆ มีการลงทุนเพิ่มขึ้น ในภาคการผลิตยังไปได้ดี แต่ภาคการส่งออกอาจจะได้รับผลกระทบ

ส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL ของบริษัท ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 4% ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมที่ 3-5%