ตลท.ผนึก ก.ล.ต.เปิดตัว One-Stop Service ให้คำปรึกษา บจ.-ผู้สนใจระดมทุนครบจบในที่เดียว เริ่ม 24 ก.ย.

สำนักขาว “ทันหุ้น” รายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จับมือ ก.ล.ต. เปิดโครงการ One-Stop Service ภายใต้กลยุทธ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ“Creating Partnership Platform to Drive Inclusive Growth”บูรณาการการทำงาน สร้างแพลตฟอร์มให้บริการแบบครบวงจรแก่บริษัทจดทะเบียน บริษัทที่สนใจเข้าถึงแหล่งระดมทุนและที่ปรึกษาทางการเงิน ครอบคลุมการให้คำปรึกษา คำแนะนำเกี่ยวกับการระดมทุน กฎเกณฑ์ รวมทั้งงานด้านการพัฒนาคุณภาพ ครบทั้งกระบวนการ(end-to-end)อำนวยความสะดวกให้ บจ. ลดขั้นตอนกระบวนที่ซ้ำซ้อน เกิดความคล่องตัวมากขึ้น

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)กล่าวว่าก.ล.ต. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของตลาดทุนไทย โครงการOne-Stop Service เป็นหนึ่งในโครงการที่ก.ล.ต. ทำงานร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างบูรณาการเป็นผลจากการประชุมร่วมกันของทั้งสองหน่วยงาน ในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมาซึ่งก.ล.ต. ได้ให้คำมั่นว่าจะสานต่อโครงการต่างๆ ที่เป็นข้อตกลงร่วมกันตั้งแต่ช่วงไตรมาส 1 ให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างรวดเร็ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่จะระดมทุนลดความซ้ำซ้อน และภาระในการติดต่อเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ สำหรับโครงการนี้ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันและจัดตั้งทีมงานในการให้คำปรึกษาเพื่อมุ่งหวังการพัฒนาบริการให้เกิดประสิทธิภาพและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาตลาดทุนอย่างยั่งยืน

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งเน้นการทำงานร่วมกับผู้ร่วมตลาดทุนภายใต้กลยุทธ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ “Creating Partnership Platform to Drive Inclusive Growth” โดยได้รับการสนับสนุนจากก.ล.ต. ในการขับเคลื่อนการพัฒนาตลาดทุนไทย ล่าสุดร่วมเปิดโครงการ One-Stop Service เพื่อให้บริการแก่บริษัทจดทะเบียน(บจ.) บริษัทที่สนใจเข้าถึงแหล่งระดมทุนและที่ปรึกษาทางการเงินแบบครบวงจร เพื่อลดขั้นตอนและกระบวนที่ซ้ำซ้อน และเกิดความคล่องตัวมากขึ้นซึ่งการให้บริการครอบคลุมการให้คำปรึกษาคำแนะนำเกี่ยวกับการระดมทุน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯทั้งที่เป็นกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพ บจ. โดยบจ. และบริษัทที่สนใจระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงที่ปรึกษาทางการเงิน สามารถติดต่อมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ดูแลโดยตรง (relationship manager) ตามแต่ละหมวดธุรกิจ (sector) นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังเปิดให้บริการตอบคำถามเกี่ยวกับการระดมทุนและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอีกด้วย

โครงการ One-Stop Service เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันนี้ (24 กันยายน 2562) สำหรับ บจ. บริษัทที่สนใจระดมทุน และที่ปรึกษาทางการเงิน สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ 0 2009 9888 นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ บจ. ต่อเนื่องผ่านระบบ SET Link ซึ่งรวบรวมข้อมูล กฎเกณฑ์ แนวปฏิบัติ  ประกาศ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ บจ. เป็นต้น

 

รายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
อย่าลืมกดถูกใจ(Like) Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon
www.thunhoon.com