“พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ” ผู้ถือห้นใหญ่ ทำเทนเดอร์หุ้น SVI ในราคา 4.85 บาท, ราคาพุ่งกว่า 20%

สำนักข่าว “ทันหุ้น” รายงานว่า “นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ”ผู้ถือหุ้นใหญ่ SVI จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด(เทนเดอร์ออฟเฟอร์) ในราคาหุ้นละ 4.85 บาท พร้อมกับเสนอซื้อ SVI-W3 ในราคาหน่วยละ 0.41 บาท

บริษัท เอสวีไอ จำกัด(มหาชน) หรือ SVI แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า บริษัทได้รับหนังสือจากนายพงษ์ศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ SVI แจ้งความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข ในจำนวนรวม 1,168.95 ล้านหุ้น หรือ 54.29% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ(วอร์แรนท์)  ครั้งที่ 3 หรือ SVI-3 ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ จำนวน 30 ล้านหน่วย คิดเป็น 100% ของวอร์แรนท์ครั้งที่ 3 ที่ออก ในราคาหน่วยละ 0.41 บาท

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจยกเลิกคำเสนอซื้อได้ หากเมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อแล้วมีผู้เสนอขายหุ้นในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้น้อยกว่า 415.32 ล้านหุ้น หรือ 19.29% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องยื่นประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำบริษัท และคำเสนอซื้อหุ้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ข้อมูลจากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 7 พ.ค.2562  นายพงษ์ศักดิ์ ถือหุ้นใหญ่ใน SVI ในสัดส่วน 43.40% เป็นอันดับ 1

**ไม่นำหุ้นออกตลท.ใน 12 เดือน

อนึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะเพิกถอนหุ้นของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ช่วงระยะเวลา 12 เดือนถัดจัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ เว้นแต่กรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีผลใช้บังคับในขณะนั้น

และผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงแผนการบริหารบริษัท โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงโครงสร้างองค์กร และวัตถุประสง๕ืการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ

บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายในวันเสาร์ที่ 14 ก.ย.2562 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ของผู้ถือหุ้นของบริษัท

**ราคาหุ้นพุ่งกว่า 20%

ราคาหุ้น SVI เช้านี้ ปรับตัวขึ้นแรง อยู่ที่ 4.72 บาท บวก 0.80 บาท หรือ 20.41% ระหว่างวันราคาได้ปรับขึ้นมาสูงสุดที่ 4.76 บาท โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 143.28 ล้านบาท

รายงาน : วิรัช บูรณกนกธนสาร
อย่าลืมกดถูกใจ(Like)http://Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P
www.thunhoon.com