PTTOR-BCP แจ้งปรับราคาน้ำมันขึ้นทุกชนิด มีผลพรุ่งนี้

PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดเพิ่มขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร เว้น E85 เพิ่มขึ้น 0.15 บาทต่อลิตร มีผล 11 ก.ย. 2562 เวลา 05.00 น.

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 35.06, GSH95 = 27.65, E20 = 24.64, GSH91 = 27.38, E85 = 20.04, ดีเซล = 26.09, ดีเซลพรีเมี่ยม = 29.94, HSD-B10 = 25.09, HSD-B20 = 21.09 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

**ด้าน บางจากฯ ปรับราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ และ กลุ่มดีเซลทุกชนิด +30 สต. ยกเว้น E85 +15 สต. มีผล 11 ก.ย. 62 เวลา 05.00 น.

BCP Retail Price: GSH95S =27.65/ GSH91S =27.38/ GSH E20S =24.64/ GSH E85S =20.04/ Hi Diesel B20S =21.09/ Hi Diesel B10 =25.09/ Hi Diesel S =26.09/ Hi Premium Diesel S =29.96 (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)