KTBST มอง SET จะไปได้ไกลสุดปีนี้ 1786 จุด

สัมภาษณ์คุณมงคล พ่วงเภตรา นักวิเคราะห์จาก KTBST บอกถึงปัจจัยที่มีผลสนับสนุนให้ SET ดีขึ้น และแนะการจัดพอร์ตให้เหมาะกับการลงทุนในปีนี้