GPSCเทนเดอร์GLOWต่อ ก่อนถอนออกจากตลาด

ทันหุ้น –GPSC บอร์ดไฟเขียวแผนเพิกถอน GLOW ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีหลังทำเทนเดอร์อีกครั้ง พร้อมเปิดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้ามาใช้สิทธิ์ขายหุ้น GLOW ที่เหลือ 4.75 % ในราคา 90.8136 บาทต่อหุ้น ขณะที่มองหาโอกาสการขยายการลงทุนทั้งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศในอนาคตรวมกันต่อไป โบรกชูพื้นฐาน GPSC ที่ 70 บาท

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 อนุมัติการเพิกถอนหุ้นบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) หรือ GLOW ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยการเข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นของ GLOW จำนวน 69,530,219 หุ้น คิดเป็น 4.75% ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 90.8136 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,314.29 ล้านบาท

ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GLOW โดยถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม จำนวนรวม 1,393,334,816 หุ้น คิดเป็น 95.25% โดยการทำคำเสนอซื้อหุ้น GLOW ครั้งนี้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ที่ได้อนุมัติแนวทางในการพิจารณาเพิกถอนหุ้น GLOW จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลท.

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ GLOW เพื่อการเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลท. ภายหลังจากเงื่อนไขดังต่อไปนี้สำเร็จครบถ้วน ได้แก่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ GLOW มีมติอนุมัติการเพิกถอนหุ้น GLOW ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลท.ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนเกิน 10% และจะต้องได้รับอนุมัติ และ/หรือผ่อนผันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตลท. สถาบันการเงินและคู่สัญญาอื่น ๆ ตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง (กรณีที่จำเป็น)

*คาดเปิดรับซื้อก.ย.-พ.ย.62

สำหรับราคาเสนอซื้อหุ้น GLOW ที่หุ้นละ 90.8136 บาทนั้น อาจมีการปรับราคาเสนอซื้อได้ หาก GLOW มีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น, มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้, มีการให้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออยู่เดิม ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ อย่างไรก็ตามการทำคำเสนอซื้อหุ้น GLOW ครั้งนี้ต้องรอผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของ GLOW และคาดว่าจะสามารถเปิดรับซื้อหุ้นได้ในช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2562

ทั้งนี้ GPSC ได้ดำเนินการทำ Tender Offer ครั้งแรกแล้วเสร็จในระหว่างวันที่ 25 มีนาคม-17 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้แสดงเจตนาขายและบริษัทรับซื้อไว้ทั้งหมด 382,358,783 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 26.14% ส่งผลให้ GPSC เข้าถือหุ้นใน GLOW รวม 95.25% ซึ่งขณะนี้ GPSC อยู่ระหว่างดำเนินการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ เพื่อนำเอาศักยภาพของทั้งสององค์กร (Synergy) มาขับเคลื่อนธุรกิจพร้อมมองหาโอกาสการขยายการลงทุนทั้งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศในอนาคตรวมกันต่อไป

*ชูพื้นฐาน GPSC ที่ 70 บ.

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ระบุว่า แนะนำซื้อ GLOW (ราคาปิด 87 บาท) เพื่อรอขายเทนเดอร์ ที่ราคา 90.8136 บาท ซึ่งมี Upside 4.4% และแนะนำซื้อ GPSC & ซื้อหุ้นเพิ่มทุน โดยมองว่าหลังจากซื้อ GLOW เข้ามาแล้ว จะทำให้มีกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นก้าวกระโดด (จาก 2,771 MW เป็น 4,726 MW)

ส่วนการเพิ่มทุน 7.4 หมื่นล้านบาท เพื่อใช้ในการซื้อหุ้น GLOW โดยยังไม่ระบุราคาเพิ่มทุน (มีการกู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อซื้อกิจการก่อนแล้วใช้เงินจากการเพิ่มทุนไปชำระคืนหนี้ดังกล่าว) จะมี Dilution effect เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม คาดว่า EPS ก่อนและหลังเพิ่มทุนจะเปลี่ยนแปลงไม่มาก เพราะกำไรสุทธิหลังรวม GLOW เข้ามาแล้วก็เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว ให้ราคาพื้นฐาน GPSC เท่ากับ 70 บาท