MFC เสนอขายกองทุนใหม่อายุ 3 ปี ลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ ตั้งแต่วันนี้-17 มิ.ย.62

นายเดนนิส ลิม กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เอ็มเอฟซีเปิดขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย หรือ MSI2AI เสนอขายครั้งเดียววันนี้-17 มิถุนายน 2562 โดยมีอายุโครงการประมาณ3 ปี มูลค่าขั้นต่ำของการลงทุน 500,000 บาท ซึ่งผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 3 ปีได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้กองทุนเปิด MSI2AI จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุก 3 เดือนเฉพาะผลตอบแทนในอัตราเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.70 ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้ (10 บาท)เมื่อครบอายุกองทุนบริษัทจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมด และสับเปลี่ยนไปยังกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงินหรือกองทุนเปิด MM-GOV

กองทุนเปิด MSI2AI จะลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศ โดยลงทุนในตราสารภาครัฐและหรือรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ(Investment grade) รวมทั้งเงินฝาก

ตัวอย่างตราสารที่คาดว่ากองทุนเปิด MSI2AIจะลงทุน ได้แก่ หุ้นกู้บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) rating A สัดส่วนการลงทุน 19.17% ผลตอบแทนตราสาร 2.35%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.45%ต่อปี

หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) rating A สัดส่วนการลงทุน 6.25% ผลตอบแทนตราสาร 2.35%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.15%ต่อปี

หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) rating A- สัดส่วนการลงทุน 2.08% ผลตอบแทนตราสาร 2.40%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.05%ต่อปี

หุ้นกู้บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) rating A- สัดส่วนการลงทุน 6.66% ผลตอบแทนตราสาร 2.43%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.16%ต่อปี

หุ้นกู้บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) rating A- สัดส่วนการลงทุน 19.17% ผลตอบแทนตราสาร 2.80%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.54%ต่อปี

หุ้นกู้บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) rating BBB+ สัดส่วนการลงทุน 8.33% ผลตอบแทนตราสาร 4.05%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.34%ต่อปี

หุ้นกู้บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) rating BBB+ สัดส่วนการลงทุน 19.17% ผลตอบแทนตราสาร 3.20%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.61%ต่อปี

หุ้นกู้บริษัท เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)rating BBB+สัดส่วนการลงทุน 19.17%ผลตอบแทนตราสาร 3.15%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.60%ต่อปีทั้งนี้บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้เฉพาะเมื่อมีความจำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

ประมาณการผลตอบแทนรวมที่ได้รับจากการลงทุน 2.90% ต่อปี ประมาณการค่าใช้จ่าย 0.20%ต่อปี และประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย 2.70% ต่อปี หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาด หรือการเรียกเก็บภาษีมีการเปลี่ยนแปลงไป  บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราดังกล่าว

กองทุนเปิด MSI2AI เหมาะสำหรับผู้ที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้ และสามารถลงทุนได้นาน 3ปี ทั้งนี้ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

 

รายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
อย่าลืมกดถูกใจ(Like)http://Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P
www.thunhoon.com