YUANTA แนะเล่นหุ้นตามจังหวะ ยังไม่เหมาะหาหุ้นถือยาว

สัมภาษณ์คุณเผดิมภพ สงเคราะห์ นักวิเคราะห์จาก YUANTA ถึงทิศทางเศรษฐกิจต่อจากนี้ หุ้นยังน่าลงทุนอยู่หรือไม่ นักลงทุนต่างชาติจะตัดสินใจอย่างไร พร้อมทั้งแนะนำพอร์ตในการลงทุน และหุ้นที่น่าสนใจ