SNAPSHOT : ATP30

ATP30 บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

Company Background

การประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งพนักงานจากแหล่งที่พักอาศัยในเขตชุนชนไปยังโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการโดยเฉพาะเขตรอบเขตนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) ซึ่งได้รับอนุญาตประกอบการรถโดยสารขนส่งไม่ประจำทางจากกรมขนส่งทางบก โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

 1. รถโดยสารของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 299 คัน แบ่งเป็นรถบัส 193 คัน รถมินิบัส 28 คัน รถตู้วีไอพี 7 คัน และรถตู้ 71 คัน
 2. รถโดยสารร่วมบริการ มีจำนวนทั้งหมด 89 คัน แบ่งเป็นรถตู้ 79 คันและรถบัส 10 คัน

Key Development of Company

วันที่ 2 เม.ย. 2562 ที่ประชุมสามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2562 มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญดังนี้ (1) จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 จำนวนเงิน 2.10 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ (2) จำนวนเงินปันผลสำหรับปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงิน 21.93 ล้านบาท บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2562

วันที่ 8 พ.ค. 2562  ณ วันที่ 31 มี.ค. 2562 ยอดคงเหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ (ATP30-W1) คงเหลือ 70.52 หุ้น ให้ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความจำนงการใช้สิทธิแปลงสภาพฯ ในวันที่ 8-22 พ.ค. 2562 อัตราการใช้สิทธิ 0.85 บาทต่อหุ้น

Business Plan

บริษัทฯ มีแผนการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

 • บริษัทฯ เป็นผู้นำในการให้บริการโดยสารขนส่งบุคลากรระหว่างแหล่งที่พักอาศัยในเขตชุมชนไปยังโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ โดยมุ่งมั่นพัฒนาการบริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการและสร้างมาตรฐานการให้บริการจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 • รักษาฐานธุรกิจให้เข้มแข็ง เสริมสร้างการเติบโต และขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน
 • นำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการบริหารการเดินรถ ทำให้สามารถควบคุมต้นทุน เส้นทาง-เวลาเดินรถและคุณภาพการขับของพนักงานขับรถ เพื่อให้การบริหารจัดการเดินรถมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
 • พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • รักษาฐานลูกค้าเดิม และควบคู่ไปกับการสร้างฐานลูกค้าใหม่ ด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพ
 • บริษัทฯ ได้ดำเนินการโดยยึดหลักนโยบายให้บริการดังนี้ 1.หลักความปลอดภัย (Safety) หลักความน่าเชื่อถือ (Reliability) 3.หลักความสะดวกสบาย (Comfort) เพื่อตอบโจทย์ความพึงพอใจของลูกค้าให้มากที่สุดและการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างมีศักยภาพต่อไป

Investment Highlight

ประเด็นที่น่าสนใจของบริษัทฯ ดังนี้

 • ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ล้วนคำนึงถึงความปลอดภัย ความสะดวกสบายของพนักงานเพราะถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในองค์กร ด้วยเหตุผลนี้ ทำให้บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสเติบโตตามจำนวนผู้ประกอบการจากการขยายตัวของนิคมฯ และแผนในอนาคต (New market) จะสามารถทดแทนรถบัสของคู่แข่งในท้องตลาด รวมถึงรถบัสที่โรงงานบริษัทเป็นเจ้าของ (Existing market) โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีการให้บริการคลอบคลุมพื้นที่ ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสระบุรี กรุงเทพฯ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • บริษัทฯ มีการขยายลูกค้าอย่างต่อเนื่องและเน้นการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบบริหารจัดการการเดินรถให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล ISO39001 เพื่อรักษาคุณภาพในการให้บริการและรองรับการขยายตัวในเขตภาคตะวันออก
 • จากประวัติการชำระเงินที่ดีและการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทำให้บริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นจากสถาบันการเงินต่างๆ ทำให้รับวงเงินสินเชื่อสำหรับการลงทุนจัดหารถเพิ่มขึ้นเพื่อขยายกิจการ อีกทั้งได้รับต้นทุนทางการเงินลดลงจากในอดีตอย่างมีนัยสำคัญ
 • ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯ มีรถโดยสารให้บริการทั้งสิ้น 299 คันเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท 94 คันและสัญญาเช่าการเงิน 205 คัน ซึ่งจะทยอยผ่อนครบทั้งสิ้นในปี 2562 ถึงปี 2566 เท่ากับ 27 คัน 45 คัน 25 คัน 63 คันและ 45 คันตามลำดับ
 • ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทฯ มีมูลค่าสัญญารวม 1,822.24 ล้านบาทกับลูกค้า 37 ราย ซึ่งรับรู้รายได้จากการให้บริการไปแล้ว 508.33 ล้านบาท
 • ผลประกอบการสำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 12.17 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 10.73 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าที่มีกำไรสุทธิเท่ากับ 10.49 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 10.39 ของรายได้รวม มาจากบริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณรถให้บริการที่เพิ่มขึ้น อีกทั้ง บริษัทฯ ได้รับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินลดลงอย่างมีสาระสำคัญจากเดิม (อัตราดอกเบี้ยระหว่างเดือน ม.ค. – มี.ค. อยู่ที่ร้อยละ 3.58 – 3.85)

ATP30 ผลงานครึ่งปีสะพรั่ง

ลุยให้บริการลูกค้าใหม่เพียบ

ทันหุ้น – “ปิยะ เตชากูล” บอสใหญ่ ATP30 ส่งสัญญาณผลงานครึ่งปีแรกบานสะพรั่ง ลั่นให้บริการลูกค้าเก่า ใหม่ครบครัน จับตาค่าเสื่อมลดฮวบ เชื่อสิ้นปีตุนเงินสดในมือเพียบ เดินเกมเพิ่มรถบริการ รองรับความต้องการพุ่ง มั่นใจรายได้โตตามแผน 10-15% จากปีก่อน 423.86 ล้านบาท

นายปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) หรือ ATP30 ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการรถรับส่งพนักงานจากแหล่งที่พักอาศัยในเขตชุมชนไปยังโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการโดยเฉพาะรอบเขตนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) เปิดเผยว่า บริษัทประเมินทิศทางผลประกอบการครึ่งปีแรกปีนี้จะเติบโตดี และน่าจะสูงกว่าช่วงเดียวกันกับปีก่อน เนื่องจากบริษัทจะรับรู้รายได้จากการให้บริการรับส่งพนักงานจากที่พักอาศัยไปสู่โรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมทั้งลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง

ใส่เกียร์หน้าลุยงาน

ขณะเดียวกันต้นทุนในการดำเนินธุรกิจปรับตัวลดลง โดยเฉพาะเรื่องของค่าเสื่อมรถบัสให้บริการลดลง จึงส่งผลให้ต้นทุนลดลงอย่างชัดเจน สำหรับแผนการดำเนินงานในไตรมาส 2/2562 บริษัทยังเจรจาเพื่อบริการรับส่งพนักงานโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีกหลายราย ปัจจุบันบริษัทมีงานในมือ (Backlog) อยู่ราว 1.3 พันล้านบาท คาดจะทยอยรับรู้รายได้ตามการให้บริการรับส่งพนักงานไปจนถึงปี 2566 ขณะที่ปีนี้คาดจะรับรู้เป็นรายได้ราว 460-480 ล้านบาท ซึ่งในไตรมาส 1/2562 บริษัทรับรู้เป็นรายได้แล้วจำนวน 113.45 ล้านบาท

สำหรับแผนการดำเนินงานในปีนี้ บริษัทมีแผนจะเพิ่มจำนวนรถให้บริการอีก 30 คัน จากสิ้นปีก่อนมีรถให้บริการทั้งหมด 280 คัน โดยในไตรมาส 1/2562 บริษัทเพิ่มรถตู้ให้บริการรับส่งพนักงานแล้วจำนวน 20 คัน ส่วนอีก 10 คัน จะทยอยให้บริการตั้งแต่ไตรมาส 2/2562 เป็นต้นไป สำหรับเงินลงทุนในการซื้อรถให้บริการ คาดจะใช้เงินประมาณ 100 ล้านบาท

ด้านผลประกอบการไตรมาส 1/2562 บริษัทมีรายได้รวม 113.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวม 100.95 ล้านบาท จำนวน 12.50 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 12.38 % และมีกำไรสุทธิ 12.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 10.49  ล้านบาท จำนวน 1.68 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 16.02%

รายได้มาตามนัด

นายปิยะ กล่าวต่อว่า ขณะที่ทิศทางผลประกอบการปีนี้ บริษัทมั่นใจรายได้จะเติบโตตามเป้าหมาย 10-15% จากปีก่อน 423.86 ล้านบาท สำหรับการเติบโตดังกล่าวจะมาจากการให้บริการ 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.การให้บริการรับส่งพนักงาน ซึ่งยังเป็นรายได้หลักราว 95% 2.การให้บริการขนส่งมวลชน แบบไม่สาธารณะ หรือการรับส่งผู้อาศัยภายในคอนโดมิเนียมไปยังจุดขนส่งมวลชนต่างๆ และ3.การให้บริการรับส่งนักท่องเที่ยว ทั้งนี้บริษัทคาดสัดส่วนรายได้จากกลุ่มที่ 2 และ 3 ปีนี้จะมีสัดส่วนอยู่ราว 3-5% จากปีก่อนไม่ถึง 3% และบริษัทจะพยายามผลักดันอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ให้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10% จากปีก่อนที่ 9.65% จากการบริหารต้นทุนที่ลดลง จากการปลอดภาระค่าเสื่อมราคาของรถทั้งหมด 34 คัน

อย่างไรก็ตามคาดกระแสเงินสดสิ้นปีนี้จะเพิ่มขึ้น และสะท้อนความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยกระแสเงินสดที่จะมีเข้ามา มาจากรถให้บริการปลอดภาระลิสซิ่งจำนวน 27 คัน จะทำให้บริษัทมีเงินสดเพิ่มขึ้นมาเดือนละ 1.5 ล้านบาท

โบรกสแกน ATP30 งบ Q2 ทำนิวไฮต่อ แนะ’ซื้อเป้า 2.20 .

                 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด ประเมินทิศทาง บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) หรือ ATP30 ว่า ATP30 รายงานกำไรสุทธิงวดไตรมาส 1/62 ที่ 12.2 ล้านบาท ขยายตัว เพิ่มขึ้น 17% จากไตรมาสก่อนหน้า และ เพิ่มขึ้น 16% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน หลังภาคการผลิตอุตสาหกรรมในพื้นที่ตะวันออกได้กลับมาทำงานเต็มที่จากการหยุดพักในช่วงปลายปี 2561

ควบต้นทุนอยู่หมัด

นอกจากนี้ ฐานลูกค้าใหม่ที่ได้ระหว่างปีก่อน 3 ราย และการควบคุมต้นทุนที่ยอดเยี่ยม ทำให้รายได้ EBITDA และกำไรสุทธิ ทำสถิติสูงสุดใหม่อีกแล้ว ส่วนอัตรากำไรเร่งตัวขึ้นทุกจุด โดยอัตรากำไรขั้นต้นเร่งตัวขึ้นเป็น 26.9% จาก 24.5% ไตรมาสก่อน และอัตรากำไรสุทธิ 10.8% จาก 9.4% ไตรมาสก่อน และ 10.4% ในปีก่อน

ผลักดันจาก (1) ระดับราคาน้ำมันที่เริ่มชะลอตัวอ่อนตัวลงมา (2) ฐานลูกค้าใหม่ที่ทำให้บริษัทสร้างรายได้เต็มไตรมาส โดยนอกจากนี้ บริษัทได้เปิดเผยใน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการว่า รถยนต์ที่ติดภาระสัญญาเช่าการเงิน 205 คันปัจจุบันนั้น จะทยอยผ่อนชำระเสร็จสิ้น 27-45-25-63-45 คัน ระหว่างปี 2562-2566 ทำให้แรงกดดันฝั่งต้นทุนกำลังทยอยผ่อนคลายลงเรื่อยๆ อีกด้วย โดยภาระดอกเบี้ยจ่าย มีสัดส่วนถึง 30% ในกำไรสุทธิ (ในไตรมาส 1/62 มีภาระ 3.7 ลบ. จากกำไรสุทธิ 12.2 ลบ.)

สำหรับผลกำไรในไตรมาสนี้ คิดเป็น 23% ขณะที่กำไรจะเร่งขึ้นเรื่อยจากลูกค้าใหม่ และ ต้นทุนที่ลดลง จึงคงประมาณการกำไรปีนี้ไว้ตามเดิม คงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเหมาะสมปี 2562 ตามเดิม 2.20 บาท/ หุ้น อิง DCF (WACC 11.0% g 1.0%)