SAWAD ผลงานตามคาด โบรกชี้ราคา 56.75บาท

มีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นสำหรับ SAWAD จากการปล่อยสินเชื่อดีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนและค่าธรรมเนียมที่ทยอยปรับตัวดีขึ้นหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจเสร็จกิจการไม่ได้รับผลกระทบอัตราส่วนต่างดอกเบี้ยจากเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยเนื่องจากกิจการใช้ระบบ effective annual interest rate (EIR) หรือลดต้นลดดอกในช่วงการปรับโครงสร้างธุรกิจและคาดส่วนต่างดอกเบี้ยรับมีแนวโน้มดีกว่าปีก่อนมากจากสินเชื่อโตและต้นทุนการเงินลดลงคุณภาพสินเชื่อดีมากแม้ 1/2562กิจการมี NPL ratio เพิ่มเป็น4.2% จาก 3.5%ปลายปีจากกิจการมีการจัดชั้นลูกหนี้ใหม่ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวน 300 ล้านอย่างไรก็ตาม กลุ่ม SAWAD มีสำรองส่วนค่าเผื่อหนี้สูญส่วนเกินกว่า 480 ล้านบาททำให้การกันสำรองค่าเผื่อฯไม่มากจากปีก่อนเชื่อว่ากิจการสามารถรักษาการดำเนินงานดีตามประมาณการเราจากสินเชื่อขยายตัว 20% ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่ 18.9% และสำรองค่าเผื่อหนี้สูญ ประมาณ 1.4%ของสินเชื่อหากSAWAD สามารถขยายฐานสินเชื่อมากกว่าเราคาดและสำรองค่าเผื่อหนี้สูญฯน้อยกว่าเราคาดจะมีอัพไซด์ต่อประมาณการเราและราคาเป้าหมายที่อาจเพิ่มขึ้นเรายังคงคำแนะนำ “ซื้อ”