AIA มุ่งพัฒนาการบริการประกันสุขภาพอย่างยั่งยืน

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย คุณอลิสา สิมะโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ นพ.ประมุกข์ ทรงจักรแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายประกันสุขภาพ และ รศ.นพ. นิพิฐ พิรเวช ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ประกันสุขภาพ
จัดงานประชุมเชิงยุทธศาสตร์ “High Value Healthcare 2019 for Executive Leadership”  ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลชั้นนำในเครือข่ายบริการเอไอเอเฮลธ์แคร์กว่า 143 แห่งทั่วประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานในปี 2562 ที่มุ่งเน้นความร่วมมือในการพัฒนาการบริการประกันสุขภาพอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง บนแนวคิดบริการสุขภาพคุณค่าสูง หรือ High Value Healthcare ซึ่งกำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในระดับสากล  เพื่อส่งมอบการดูแลรักษาพยาบาลตามมาตรฐานทางการแพทย์ และความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามกรมธรรม์อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องตามคำมั่นสัญญาของเอไอเอที่ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา