ผถห.TASCO ไฟเขียวจ่ายเงินปันผลปี 61 ในอัตรา 0.30 บาท/หุ้น

คุณลักษณา ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วยคุณพีรศิลป์ ศุภผลศิริ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  คุณสมจิตต์  เศรษฐิน  กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (TASCO) ถ่ายภาพร่วมกันภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารทิปโก้ทาวเวอร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้  โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในอัตรา 0.30 บาท/หุ้น โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2562 นี้