NETBAY : COMPANY SNAPSHOT

NETBAY บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)

Company Background

บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย 100% คือ บริษัท เคลาด์ ครีเอชั่น จำกัด (“บริษัทย่อย”) รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท” ถือเป็น Innovative Technology Company  ซึ่งประกอบธุรกิจหลักในการคิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี (“Digital Business Technology Platform”) รวมถึงการพัฒนา FinTech Platform เพื่อให้บริการการทำธุรกรรมออนไลน์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์บริการแก่ลูกค้าผู้ใช้บริการ ในรูปแบบการให้บริการ Software as a Service-SaaS อย่างครบวงจร ระหว่างภาคธุรกิจกับภาครัฐ (B2G) ระหว่างภาคธุรกิจกับภาคธุรกิจ (B2B) และระหว่างภาคธุรกิจกับผู้บริโภค (B2C) โดยการให้บริการของบริษัทจะเรียกเก็บค่าบริการต่อรายธุรกรรม (Pay Per Transaction) หรือชำระเป็นรายเดือน (Monthly Fee) โดยไม่มีค่า Software License และค่าบำรุงรักษารายปี

Key Development of Company

2559       เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

2561       เปิดให้บริการใหม่ TG-e-Import Service Payment Gateway เพื่อรับชำระค่าคลังสินค้าการบินไทยในสนามบินสุวรรณภูมิทางออนไลน์

เปิดให้บริการ E-Payment ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ส่งออกสินค้าที่ท่าเรือกรุงเทพ

Business Plan

กลุ่มบริษัทมีความมุ่งมั่น และ จุดยืนที่ชัดเจน ในการพัฒนาไม่หยุดยั้ง ตั้งมั่นในบริการ ซึ่งบริษัทเป็นผู้นำแรกๆในเมืองไทยเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมา ที่ได้มีการคิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนา ”นวัตกรรม เทคโนโลยี บิสซิเนส แพลตฟอร์ม” (Digital Business Technology Platform)  และเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน และอยู่บนพื้นฐานของ INNOVATIVE DIGITAL BUSINESS TECHNOLOGY PLATFORM กลุ่มบริษัทจะยังคงดำเนินการเติบโตทางธุรกิจ โดยคงโครงสร้างของทั้ง 2 กลุ่มธุรกิจหลักไว้ เช่นเดิม มุ่งเน้นการขยายธุรกิจบนหลักการการเพิ่มรายได้

1) ขยายบริการหลักเพิ่มเติมบนฐานลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง จากนโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริม Digital Economy และประเทศไทย 4.0 ทำให้เน็ตเบย์ยังสามารถขยายกลุ่มลูกค้าเพิ่มเติมในกลุ่ม  Digital Business Services และ Digital Transformation (Project)

2) เพิ่มบริการใหม่ๆ ไปบนฐานลูกค้าเดิมที่มีอยู่ เพื่อให้ลูกค้ามีประสิทธิภาพในการ ทำงานได้ดีขึ้น รวมถึงการเข้าไปทำงานร่วมกับภาครัฐในการส่งเสริมให้เกิด B2G, G2G, และ B2B เป็น Digital Platform มากขึ้น

การเพิ่มคุณภาพ

3) ปรับกระบวนการทำงานและบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากบริษัทฯ เป็นธุรกิจทางด้าน IT Service Provider ซึ่งเป็นการบริการ SOFTWARE-AS-A-SERVICE (SAAS) และทำให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ด้วยนโยบาย Better Faster Cheaper เราจึงยังเล็งเห็นความสำคัญของการปรับปรุง คุณภาพการบริการลูกค้าให้ดียิ่งๆ ขึ้น มีมาตรฐานต่างๆ ดีขึ้น รวมถึงการก้าวสู่มาตรฐานสากลในอนาคตด้วยการขยายธุรกิจ

4) จะมุ่งเน้นการพัฒนา Digital Business Platform ต่างๆ ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีการพิจารณา Platform ทั้งต่างประเทศ หรือในประเทศเพื่อลงทุน นำมาพัฒนาต่อยอดให้เข้ากับลูกค้าในประเทศไทย หรือนำเข้า Platform ต่างๆ ของ Business Partner มาให้บริการร่วมกัน และมีส่วนแบ่งของรายได้ร่วมกัน

5) เน้นการพัฒนาเพิ่มเติม โดยการศึกษา วิจัยและพัฒนา ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence-AI), Bigdata Analytics, Machine Learning (ML) และอื่นๆ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

Investment Highlight

บริษัทแห่งนวัตกรรมเทคโนโลยี (Innovative Technology Company) และผู้นำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Digital & FinTech Innovative Technology Platform เพื่อให้บริการด้าน Digital Business Services อย่างครบวงจรที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัล

Risk Factor

ปัจจัยเสี่ยงของธุรกิจและการป้องกันความเสี่ยงที่สำคัญ ดังนี้

  • ความเสี่ยงในการพึ่งพิงบุคลากร ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงทีมวิศวกรคอมพิวเตอร์ ซึ่งการสูญเสียบุคลากรเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทฯ ดังนั้นทางบริษัทจึงได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งการทำงานของกลุ่มบริษัทฯ จะมีลักษณะการทำงานเป็นทีม ทำให้บุคลากรในทีมจะสามารถทำงานทดแทนกันได้ บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดผลตอบแทนให้กับพนักงานในระดับที่แข่งขันได้และจูงใจพนักงานในการอยู่ทำงานกับกลุ่มบริษัทฯ ในระยะยาว
  • ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หากกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถพัฒนาการให้บริการให้ตามทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป จะทำให้กลุ่มบริษัทฯ สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน ทางกลุ่มบริษัทฯ จึงได้มีนโยบายจัดอบรมเกี่ยวกับโปรแกรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น