พีทีที โออาร์ ผนึกกำลังหน่วยงานพันธมิตร เปิดโครงการ “ไทยเด็ด”

คุณจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ พีทีทีโออาร์ คุณวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ คุณมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (SME D Bank) พร้อมทั้งคุณอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ไทยเด็ด” ณ สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น หจก. โค้งวิไลไทยเสรี จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี คุณเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และคุณสิรินาฏ กฤชภากรณ์ ผู้บริหารสถานีฯ ให้การต้อนรับ

โครงการ “ไทยเด็ด” เป็นความร่วมมือระหว่าง พีทีทีโออาร์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ที่ร่วมกันคัดสรรผลิตภัณฑ์แปรรูปจากวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพ เพื่อนำมาจำหน่ายในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น หลายพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนได้รับโอกาสในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้พื้นบ้าน เพื่อยกระดับเข้าสู่ระบบการผลิตที่เป็นมาตรฐาน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น และสร้างให้คำว่า “ไทยเด็ด” เป็นตัวแทนของการสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ณ สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น  

คุณจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด หรือ พีทีที โออาร์  กล่าวว่า พีทีที โออาร์ ได้ปรับแนวคิดการดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ให้เป็น “Living Community” โดยเป็นศูนย์กลางในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและคู่ค้า รวมถึงการสร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล จึงได้เริ่มความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า SME D Bank และ ธ.ก.ส. จัดโครงการไทยเด็ดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปลายปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งส่งมอบองค์ความรู้เพื่อช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดกระบวนการผลิตที่เป็นระบบ ได้มาตรฐาน เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น โดยคำว่า “ไทยเด็ด” สื่อถึงผลิตภัณฑ์ของดีของเด่นในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยได้รับการคัดเลือกให้เข้ามาจำหน่ายที่สถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น ซึ่งจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการหลายหลายกิจกรรม

 ในวันนี้ได้มีการเปิด “ตลาดไทยเด็ด” เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นการจัดสรรพื้นที่ให้ชุมชนรอบสถานีบริการน้ำมันฯ นำสินค้าเกษตร อาหาร หรือสินค้าหัตถกรรมงานฝีมือที่มีชื่อเสียง และเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น มาวางจำหน่ายภายในพื้นที่ของสถานีบริการน้ำมันฯ นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรรม “ไทยเด็ด แมชชิ่งเดย์”  ที่พีทีทีโออาร์และหน่วยงานพันธมิตร นำชุมชนที่มีศักยภาพมาออกบูธแสดงสินค้า และเชิญผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น จากหลากหลายพื้นที่มาเยี่ยมชมเพื่อเลือกซื้อสินค้าที่มีความเหมาะสมกับผู้บริโภคในพื้นที่ของสถานีบริการน้ำมันฯ นั้น ๆ ไปจำหน่ายที่ “มุมสินค้าไทยเด็ด” ของแต่ละสถานีบริการน้ำมันฯ เป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับผลผลิตจากชุมชน

คุณวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  กล่าวว่า สำหรับความร่วมมือที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการ “ไทยเด็ด” ถือเป็นการส่งเสริม สร้างโอกาสและเป็นการ-เพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนได้เป็นอย่างดี กรมฯ ได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณภาพดีจากกลุ่มผู้ประกอบการ โอทอป ซีเล๊ค (OTOP  Select)  และจากเครือข่ายธุรกิจ “ MOC Biz Club” ที่กรมฯ จัดตั้งขึ้นทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเป็นศูนย์รวมเครือข่ายผู้ประกอบการฐานราก ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ให้เกิดพันธมิตรทางการค้าที่เกื้อกูลกัน เกิดการเชื่อมโยงทางการค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ เพื่อเข้าร่วมเจรจาธุรกิจ ทำให้เกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการอย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นการยกระดับและพัฒนาสินค้าวิสาหกิจชุมชน หรือ SME รายย่อยให้มีความเข้มแข็ง สินค้าได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานเดียวกัน สามารถขยายตลาด และมีแหล่งกระจายสินค้าได้ครอบคลุมทั่วประเทศ เศรษฐกิจฐานรากของประเทศมีความแข็งแกร่ง ซึ่งจะส่งผลถึงระบบเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศที่จะมีความมั่นคง และยั่งยืน มากขึ้น

คุณมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank   กล่าวว่า  โครงการไทยเด็ด มีความสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชนอย่างยิ่ง ซึ่ง  ธพว. พร้อมร่วมทำหน้าที่สนับสนุนผู้ประกอบการ SME คนตัวเล็กในชุมชน  ผ่านยุทธศาสตร์มอบ “3 เติม”  ช่วยยกระดับความสามารถ สร้างมาตรฐาน ขยายตลาด ซึ่งจะทำให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน  ได้แก่  1.เติมทักษะ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มขีดความสามารถการประกอบธุรกิจ  2.เติมทุน ด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ  ซึ่งธนาคารได้รับมอบหมายจากรัฐบาล เช่น สินเชื่อเถ้าแก่ 4.0  และสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน   เพื่อธุรกิจเกษตร แปรรูปอาหาร ท่องเที่ยวชุมชน ค้าปลีก-ค้าส่ง  และอาชีพอิสระ  เป็นต้น และ 3.เติมคุณภาพชีวิต ช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการภาครัฐ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงในอาชีพ และลดภาระให้ครอบครัว

คุณอภิรมย์ สุขประเสริฐ  ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า โครงการ “ไทยเด็ด”  ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรไทยของ ธ.ก.ส. ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเกษตร (SMAEs) ที่มีความสามารถในการแข่งขัน เป็นกลไกเชื่อมโยงสู่การพัฒนาตลอดห่วงโซ่สินค้าเกษตร ตั้งแต่การผลิต การรวบรวม การแปรรูป และการตลาด โดยภายในงาน ธ.ก.ส. ได้นำผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกำแพงเพชร ที่ผลิตสินค้าได้คุณภาพมีมาตรฐาน จำนวน 12 ราย ซึ่งมีทั้งผลิตภัณฑ์ผักปลอดภัยจากชุมชนเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ ของกินของใช้ที่คัดสรรมาอย่างดีมาจำหน่าย นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ สินเชื่อ SME เกษตร และโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว (Green Credit)

คุณจิราพร กล่าวเพิ่มเติมว่า พีทีทีโออาร์ ในฐานะบริษัท Flagship ของกลุ่ม ปตท. ด้านการค้าน้ำมันและการค้าปลีก  ซึ่งมีพันธกิจในการสร้างคุณค่าร่วมให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล โครงการ “ไทยเด็ด” จึงนับเป็นอีกหนึ่งพลังในการสนับสนุนการสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับชุมชนโดยรอบพื้นที่ที่ พีทีทีโออาร์ เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดย พีทีทีโออาร์ มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการสนับสนุนโครงการนี้ ปัจจุบันมีสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น เข้าร่วมโครงการฯ นี้แล้ว จำนวน 19 สถานี และคาดว่าจะมีจำนวน 100 สถานี ในปีนี้

 

รายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
ที่มา : บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก
อย่าลืมกดถูกใจ(Like)http://Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P
www.thunhoon.com