บลจ.ผุด 2 กองทุนตราสารหนี้ คาดผลตอบแทน1.65-1.70%

ทันหุ้น-บลจ.บัวหลวง-บลจ.ไทยพาณิชย์ เสนอขายกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ เน้นถือครอง 6 เดือน โดย B-Fixterm1/19 คาดผลตอบแทน 1.65% ส่วน SCBFF6ML1 ผลตอบแทน 1.70% เสนอขายแล้ววันนี้ ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บ.

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด หรือ บลจ.บัวหลวง เสนอขายกองทุน กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 1/19 หรือ B-Fixterm1/19 มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ และต่างประเทศ ไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เช่นลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจไทย สถาบันการเงิน และภาคเอกชนในระดับ Invesment Gradeของไทยและต่างประเทศ หรือเงินฝากในต่างประเทศ เป็นต้น

กองทุนนี้จะลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือสินทรัพย์ที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการ ซึ่งเป็นกองทุนที่เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ โดยเลือกลงทุนในตราสารหนี้ของกิจการที่มีความมั่นคงและมีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนที่ดี ทั้งนี้เงินที่มาลงทุนควรเป้นเงินที่สามารถลงทุนได้ตามอายุของกองทุน

B-Fixterm1/19 เสนอขาย หรือ IPO ครั้งแรกแ 9-185 มกราคม 2562 มูลค่าโครงการ 5,000 ล้านบาท อายุโครงการประมาณ 6 เดือน มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 10,000 บาท คาดอัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับโดยเฉลี่ย (ต่อปี) 1.65%

ทางด้านผลการดำเนินงาน กองทุน B-Fixterm1/19 ใช้ดัชนีชี้วัด คืออัตาผลตอบแทนของพันธบัตรที่มีอายุคงที่ Zero Rate (ZRR) อายุ 6 เดือน ณ วันที่ลงทุน ในสัดส่วนประมาณ 35% และอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมระหว่างธนาคารสำหรับระยะเวลา 6 เดือน สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกัน ความสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารที่มีการจัดอันดับเครดิตในระดับA อายุ 6 เดือน ในช่วงระยะเวลาคำนวณผลตอบแทน ณ วันที่ลงทุนในสัดส่วนประมาณ 65%

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์ เสนอขายกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ML1 หรือ SCBFF6ML1 ลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงิน รวมถึงเอกชน เป็นต้น ในรอบบัญชีมากกว่าหรือเท่ากับ 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุน  SCBFF6ML1 มีอายุโครงการ 6 เดือน แบบลงทุนครั้งเดียวและถือครองจนครบอายุโครงการ (Buy and Hold)เสนอขายครั้งเดียว (IPO) ตั้งแต่วันนี้ถึง 14 มกราคม 2562 มูลค่าการลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท คาดอัตราผลตอบแทนโดยประมาณ ตามระยะเวลาการลงทุนประมาณ 6 เดือนที่ 1.70%