“BM” จัดกิจกรรม “โครงการ เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม สู่การเรียนรู้ BM Care”

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)หรือ BM จัดกิจกรรม “โครงการ เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม สู่การเรียนรู้ BM Care” เล็งเห็นความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกต่อบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาของเยาวชน ที่เป็นกำลังสำคัญของชาติเพื่อการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป

นายธเนศ สัจจะบริบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า“BM” ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก ได้จัดกิจกรรม “BM Care”ขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม  2561 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง (พิพิธกิตติโสภณ) ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับเด็กด้อยโอกาสทางสังคมให้สามารถเติบโตเป็นบุคคลากร หรือเยาวชนที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต รวมทั้งความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ที่เป็นประโยชน์ให้กับนักเรียน เยาวชน ต่อสังคมได้อย่างยั่งยืน  และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์

และยังเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง เหมาะสมกับวัย และได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆเพื่อเป็นการตอบแทนสิ่งดี ๆ คืนกลับสู่สังคม โดยทางบริษัทได้เริ่มจากการมอบโอกาส เติมเต็มสิ่งที่ขาดหายแก่เด็กที่อยู่ห่างไกลความเจริญและยังขาดแคลนในสิ่งที่จำเป็น เช่น อุปกรณ์ทางการกีฬา เครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน หนังสือ และสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่เป็นกลุ่ม และจะทำให้เกิดการเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติจริง

อีกทั้งยังจะให้น้อง ๆ ได้รู้จักโทษของยาเสพติด พร้อมกับการใช้ชีวิตในสังคม เพื่อให้รู้จักการสร้างความสามัคคี มีวินัย ที่มาจากหลักการสร้างประชาธิปไตยในชีวิตให้สามารถมาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้เป็นอย่างดีที่สุด และบริษัทยังให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปันโอกาส การมีเมตตาต่อผู้อื่น และการมีน้ำใจ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการสร้างจริยธรรมในใจที่ดี โดยไม่ต้องบังคับ ให้แก่เด็ก ๆ โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง (พิพิธกิตติโสภณ) ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
อย่าลืมกดถูกใจ(Like) Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P
www.thunhoon.com