‘AEC’อัดฉีด33.68ล้านบาท ลุยธุรกิจเงินดิจิทัล-คริปโทฯ

ทันหุ้น – AEC อัดฉีดงบ 33.68 ล้านบาท เดินหน้าลงทุนในบริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) เงินลงทุนราว 15 ล้านบาท และ บริษัท ซิปเม็กซ์ เอเซีย พีทีอี ลิมิเต็ด เงินลงทุนราว 17.69 ล้านบาท และบริษัท เอซ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด เงินลงทุนราว 0.99 ล้านบาท ลุยลงทุนธุรกิจค้าสินทรัพย์ดิจิทัล คริปโทเคอร์เรนซี รองรับการเติบโตในอนาคต

นายทวีเดช อุยวงศ์ กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) หรือ AEC ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 4 ประเภท ได้แก่ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค้าหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ รวมถึงการเป็นตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เปิดเผยว่า ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 และมติกรรมการบริหาร ครั้งที่ 17/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในบริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) ประกอบธุรกิจการค้าสินทรัพย์ดิจิทัล คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล ศูนย์ซื้อขาย และรับฝากทรัพย์สิน โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยเข้าถือหุ้น 30% ใช้เงินลงทุน 15 ล้านบาท

ลุยลงทุน3บริษัท

และบริษัท ซิปเม็กซ์ เอเชีย พีทีอี ลิมิเต็ด (Zipmex Asia) ประกอบธุรกิจการค้าสินทรัพย์ดิจิทัล และคริปโทเคอร์เรนซี สำหรับนักลงทุนบุคคลและนักลงทุนสถาบัน โดยเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ มีทุนจดทะเบียน 3 ล้านเหรียญสหรัฐ เข้าถือหุ้น 13.42% ใช้เงินลงทุนราว 17.69 ล้านบาท

นอกจากนี้ ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้เข้าลงทุนในบริษัท เอช อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (ACE) ประกอบธุรกิจการลงทุนในธุรกิจเข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด

รวมทั้งการเข้าร่วมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคล เพื่อประกอบธุรกิจทุกประเภทที่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ล้นบาท โดยเข้าถือหุ้น 99.60% ใช้เงินลงทุนราว 0.99 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33.68 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม บริษัทเห็นว่าธุรกรรมการเข้าซื้อขายหุ้นดังกล่าวเป็นรายการที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท อีกทั้งเป็นการขยายการลงทุนร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ เพื่อสร้างความเติบโตและเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต