CHOลุยแผนขายหุ้นPP ลงทุนติดตั้งE-Ticket

ทันหุ้น – CHO เดินแผนเพิ่มทุนขายหุ้น PP ครั้งที่อีกจำนวนไม่เกิน  30 ล้านหุ้นให้”ปภิณวิชช์ เชิงชวโน”ราคา 1.427 บาทต่อหุ้น เพิ่มสภาพคล่อง และลงทุนโครงการ E-Ticket กับ ขสมก.เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ สำหรับรถโดยสารประจำทาง จำนวน 2,600 คัน

นาย สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่  และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บมจ.ช ทวี (CHO) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ครั้งที่ 2 ให้แก่ นายปภินวัชช์ เชิงชวโน จำนวนไม่เกิน 30 ล้านหุ้น ราคา 1.4297 บาทต่อหุ้น ในราคาตลาดย้อนหลัง 7 วันทำการตั้งแต่วันที่ 4 -14 ธ.ค.61 หลังหักส่วนลดร้อยละ 6.60 แล้ว มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาทต่อหุ้น โดยชำระค่าหุ้นในวันที่ 18-20 ธ.ค.61

ทั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 ม.ค.61 และมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เม.ย.61 ในการจัดสรรหุ้นสามัญิเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 118.29 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 10% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และได้จัดสรรบุคคลในวงจำกัดครั้งที่ 1 จำนวน 48.35 ล้านหุ้น

ลงทุน E-Ticket

บริษัทจะเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนมาใช้สำหรับหมุนเวียนภายในกิจการเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจหลักของบริษัท และ/หรือ เพื่อเป็นเงินทุนในการดำเนินงานโครงการที่บริษัทชนะประมูลแล้ว รวมถึงที่คาดว่าจะเข้าประมูลเพิ่มเติมในอนาคต และใช้เป็นเงินทุนสำหรับการดำเนินโครงการ E-Ticket กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ซึ่งตามสัญญาว่าจ้างบริษัทคาดว่าจะทำการมอบและติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดสำหรับรถโดยสารประจำทาง จำนวน 2,600 คัน ในเดือนม.ค.62

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทจะอยู่ระหว่างการแก้ไขสัญญากับทาง ขสมก.เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขอบเขตการดำเนินงานและขยายระยะเวลาการปฏิบัติงาน คาดว่าจะใช้เงินทุนเพิ่มเติมประมาณ 100 ล้านบาท