MTL ชวนลูกค้า ใช้เบี้ยสุขภาพ ลดหย่อนภาษี

ทันหุ้น – เมืองไทยประกันชีวิต เตือนลูกค้ายื่นแบบขอใช้สิทธิยื่นลดหย่อนภาษีประกันสุขภาพ ประจำปี 2561 ในวงเงินหักลดหย่อนได้สูงสุด15,000 บาท  

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL โดยเปิดเผยว่า สำหรับการใช้สิทธิในการหักลดหย่อนภาษีเงินได้ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไปนั้น กรณีที่ต้องการขอใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเบี้ยประกันสุขภาพที่ได้ซื้อสัญญาเพิ่มเติมไว้ ลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์มายังบริษัทเนื่องจากบริษัทต้องนำส่งข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพไปยังกรมสรรพากร

โดยลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทั่วประเทศ หรือ ช่องทางเว็บไซต์ www.muangthai.com หรือ ช่องทาง Smile Service Application สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.1766 เมืองไทย Smile

ในขณะเดียวกัน ในช่วงของการยื่นหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2561 นี้ ลูกค้าสามารถขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นหักลดหย่อนภาษีฯ ได้หลายช่องทาง อาทิ ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทั่วประเทศ หรือ ช่องทางเว็บไซต์ www.muangthai.co.th/smileservice เป็นต้น นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถสมัครขอหนังสือรับรองฯ ในปีถัดไปผ่านทางอีเมล์ได้อัตโนมัติ เพียงเข้าไปสมัครขอหนังสือรับรองฯ ผ่าน Smile Service

จากการที่รัฐบาลได้ให้ ความสําคัญกับการวางแผนสุขภาพของประชาชน สืบเนื่องมาจากค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นทุกปีอันเนื่องมาจากนวัตกรรมและเทคโนโยลีทางการแพทย์ จึงสนับสนุนให้ประชาชนทําประกันสุขภาพ โดยสามารถนําเบี้ยประกัน สุขภาพมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้สูงสุด 15,000 บาท แต่เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตสําหรับกรมธรรม์ที่มีอายุ 10 ปี ขึ้นไป ต้องไม่เกิน 100,000 บาท

ทั้งนี้ กรมสรรพากรได้กำหนดว่าบริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัย จะต้องนําส่งข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันสุขภาพ ของผู้มีเงินได้ให้แก่กรมสรรพากรภายในวันที่ 7 มกราคมของทุกปี หากผู้เอาประกันภัยไม่แจ้งความประสงค์หรือไม่ยินยอม จะไม่สามารถนําเบี้ยประกันภัยสุขภาพไปใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีได้