บิ๊ก TNDT แจงได้หุ้นคืน หลังสิ้นค้ำประกันเงินกู้

นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) หรือ TNDT เปิดเผยว่า ได้รับการโอนหุ้นคืนจาก “คุณอนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร” จํานวน 6 ล้านหุ้น หรือ 6% ของจํานวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ทําให้จํานวนหุ้น หลังการได้มารวมเป็นจํานวน 43,833,940 หุ้น หรือ 43.83% ของจํานวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงซึ่งเท่ากับจํานวนหุ้นเมื่อเดือนกันยายน 2560

และไม่ต้องดําเนินการทําคําเสนอซื้อ เนื่องจากเป็นการโอนหุ้นกลับคืน หลังจากก่อนหน้านี้บริษัทฯ ได้ทําสัญญาเงินกู้กับคุณอนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกัน โดยคุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ใช้หุ้นของตนเองเพื่อค้ำประกันจํานวน 6 ล้านหุ้น หรือ 6% ของจํานวนหุ้น ทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกัน และมีอัตราดอกเบี้ย 8% ต่อปี มีระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งคุณชมเดือนไม่ได้รับสิ่งตอบแทนจากการทํารายการดังกล่าวแต่อย่างใด

ขณะที่รายงาน 59-2 ของ ก.ลต. ที่ปรากฎชื่อ “นายนิยม มินิวาตกร” ซื้อหุ้น TNDT จำนวน 6,000,000 หุ้น นั้น คือหุ้นจำนวนเดียวกันที่ นางสาวชมเดือนได้รับโอนคืน โดยนายนิยม รับเป็นผู้ไปดำเนินการ ทั้งนี้ กลุ่มครอบครัวศตวุฒิ ยังคงเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 1 ของบริษัทฯ