IECโล่งศาลยกฟ้องคดีซื้อขายโรงงานจ่อบุ๊ก469ล้านบาท

ทันหุ้น – IEC โล่งใจ หลังศาลฎีกาสั่งยกฟ้องบริษัทย่อยคดีซื้อโรงงานเอทานอล จังหวัดระยอง พร้อมบันทึกกลับการด้อยค่าจากการซื้อขายทรัพย์สินจำนวน 469 ล้านบาท

นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ IEC เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฎเป็นข้อมูลเกี่ยวกับคดีความของบริษัท ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จำกัด (IECBP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 100% ของบริษัทอันปรากฎข้อมูลในงบการเงินรวมงวดปีก่อนของบริษัทว่าเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 IECBP (ผู้ซื้อ)ในฐานะจำเลยที่ 5 ได้ถูกนายสมิทธิ์ จึงวิวัฒน์อนันต์ เป็นโจทก์ยื่นฟ้องร้องดำเนินคดีต่อศาลแพ่งในคดีหมายเลขดำที่ 842/2550 เกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อทรัพย์สินโครงการโรงงานเอทานอล จังหวัดระยองจากบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลแก๊สโซฮอล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (IGA) ในฐานะจำเลยที่ 1 (ผู้ขายทรัพย์สิน) ทุนทรัพย์ในการฟ้องร้อง 179.53 ล้านบาท

โดยโจทก์ได้ยื่นฟ้องขอให้นิติกรรมการจดทะเบียนซื้อขายทรัพย์สินข้างต้นเป็นโมฆะและให้จดทะเบียนใส่ชื่อ IGA เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ตามเดิม หากไม่กระทำได้ให้ IECBP ร่วมกับจำเลยที่เกี่ยวข้องชำระเงิน 179.53 ล้านบาทให้แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ย 7.5%ต่อปีนับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553 ศาลแพ่งได้มีคำพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์

ต่อมาเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาแก้เป็นว่าให้เพิกถอนนิติกรรมสัญญาซื้อขายทรัพย์สินระหว่าง IGA กับ IECBP และให้ IECBP โอนทรัพย์สินกลับคืนให้ IGA ถ้าโอนทรัพย์สินไม่ได้ ให้ IECBP และจำเลยที่เกี่ยวข้องชดใช้เงินให้แก่โจทก์ 179.53 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย 7.5%ต่อปีนั้น IECBPได้ยื่นฎีกา และเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาในคดีดังกล่าวเป็นที่สุดแล้ว โดยมีคำพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ทำให้ธุรกรรมการซื้อขายทรัพย์สินระหว่าง IGA กับ IECBP เป็นนิติกรรมที่ชอบด้วยกฎหมายทุกประการและไม่ตกเป็นโมฆะแต่ประการใด

สำหรับงบการเงินรวมงวดปีก่อนของบริษัทและIECBPได้หักค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินจากการซื้อขายทรัพย์สินและตั้งผลขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินจากการซื้อขายทรัพย์สินโครงการดังกล่าว 469 ล้านบาท ดังนั้นผลของคำพิพากษาของศาลฎีกาที่ยกฟ้องโจทก์ ถือว่าคดียุติและถึงที่สุดแล้วจะมีผลทำให้บริษัทอาจต้องพิจารณากลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินที่ถูกรับรู้ในงวดก่อนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและขั้นตอนทางการบัญชีในโอกาสต่อไป