TEAMGฮุบงานใหม่ดันพอร์ตเพิ่มอีก150ล.ชูครึ่งหลังโตต่อเนื่อง

ทันหุ้น – TEAMG คว้างานใหม่ 2 โครงการ มูลค่า 150.34 ล้านบาท  หนุน Backlog เพิ่ม บอสใหญ่ “ชวลิต จันทรรัตน์” แย้มครึ่งหลังปี 2561 ฟอร์มสดใส โครงการเรียงคิวเพียบ

นายชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG เปิดเผยว่า บริษัทในฐานะ Lead firm ในกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ได้มีการลงนามเป็นผู้รับจ้างในสัญญาที่ปรึกษาเพื่อออกแบบ และจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเมืองโดยรอบสถานีรถไฟความเร็วสูง/สถานีรถไฟทางคู่/ศูนย์คมนาคมขนส่งในพื้นที่ศักยภาพของประเทศไทย เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปอย่างบูรณาการสอดคล้องกันกับแผนแม่บท โดยแผนแม่บทดังกล่าวยังครอบคลุมการพัฒนาพื้นที่เขตเมืองโดยรอบเครือข่ายการคมนาคมให้เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่มีศักยภาพและลดปัญหาการเติบโตของเมืองอย่างไร้ทิศทาง

ชูครึ่งหลังแจ่ม

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีผู้ว่าจ้างเป็นสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) โดยมีมูลค่าโครงการ 398.40 ล้านบาท โดยจะเป็นส่วนของบริษัทประมาณ 110.84 ล้านบาท และโครงการนี้ยังถือเป็นโครงการในระยะเริ่มต้นของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นการเติบโตที่ยั้งยืนทางเศรษฐกิจ และพัฒนาประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของประเทศ

นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการลงนามเป็นผู้รับจ้างในสัญญาที่ปรึกษาประจำ (Inhouse) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เพื่อสนับสนุนงานด้านวศิวกรรมสถาปัตยกรรม เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกองทัพเรือ(ทร.) โดยโครงการดังกล่าวมีมูลค่า 39.50 ล้านบาท และระยะเวลาดำเนินงาน 180 วัน

สำหรับแนวโน้มการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2561 ยังถือว่ายังเติบโตดี เนื่องจากงานภาครัฐบาลในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการ โดยเฉพาะงานในประเภทกลุ่มคมนาคมระบบราง และ งานโครงการที่เกี่ยวข้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมทั้งงานอาคารขนาดใหญ่ของภาครัฐ