ทำความรู้จักกับ “เครื่องหมายกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์”

เครื่องหมายกำกับการซื้อขาย ที่ติดทŒ้ายชื่อหุŒ้นเพื่อแจ้งเตือนผูŒลงทุนใหŒระมัดระวังถึงสถานการณต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบกับราคาหุŒ้นและการตัดสินใจลงทุน มีอะไรบŒางและ มีความหมายอย‹่างไร ไปทำความรูŒจักกันครับ

“C” เครื่องหมายล่าสุด เริ่มใช้ตั้งแต่ 2 ก.ค. 2561 กรณี บจ. มีความเสี่ยง ด้านฐานะการเงิน งบการเงิน หรือลักษณะธุรกิจเพื่อเตือนผู้Œลงทุนให้เพิ่มความระมัดระวัง ศึกษาขŒอมูลก‹อนตัดสินใจลงทุน และกระตุ้นบจ. เร‹งแก้Œไขปั˜ญหา โดยหลักทรัพยที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย “C” ผู้ŒลงทุนตŒองซื้อด้Œวยบัญชี

Cash Balance* เท่านั้น ตลาดหลักทรัพยฯ จะปลดเครื่องหมาย “C” เมื่อ บจ. แกŒไข้เหตุเรียบร้Œอย หรือถูกประกาศเข้าข‹ายอาจถูกเพิกถอน *Cash Balance คือบัญชีที่ผูŒลงทุนวางเงินไว้Œล้‹วงหน้Œาเต็มจำนวนที่จะซื้อหลักทรัพย์ก่อนการซื้อหลักทรัพย์

เกณฑ์การขึ้น “H”
1. มีข่‹าวสำคัญที่อาจกระทบต่อสิทธิ์ประโยชน์ของผู้Œถือหุ้นต่‹อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อราคาหลักทรัพย์ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังไม‹ไดŒรับรายงานจาก บจ. และอยู‹ระหว‹างรอคำชี้แจง
2. ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ น่าสงสัย ว่‹าจะมีผู้Œลงทุนบางกลุ่มทราบข้Œอมูลสำคัญ และอยู่ระหว่‹างสอบถามข้อเท็จจริงจาก บจ.
3. บจ. ขอใหŒตลาดหลักทรัพยฯ สั่งห้ามการซื้อขายหลักทรัพยของตนเป็šนการชั่วคราวเนื่องจากอยู่‹ระหว่างรอ การเปิดเผยขŒอมูลสำคัญ
4. มีเหตุอื่นที่อาจมีผลกระทบอย่างรŒายแรงต่อการซื้อขายหลักทรัพย์

เกณฑ์การขึ้น “SP”
1. เมื่อเกิดกรณี เช่นเดียวกับข้อ 1 ถึง 3 ของการขึ้น “H” และ บจ. ไม่‹สามารถชี้แจงหรือเปิดเผยข้Œอมูลได้Œทันที
2. บจ. ฝ่†าฝื„นหรือไม่‹ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพยฯ กำหนด
3. บจ. ไม่‹ส่‹งงบการเงิน ในเวลาที่กำหนด
4. หลักทรัพยอยู่‹ระหว่างพิจารณาเพิกกถอน หรือออยู‹ระหว่‹างปรับปรุงสถานภาพเพื่อให้พ้นข‹ายถูกเพิกถอน
5. หลักทรัพย์จะครบกำหนดเวลาในการไถ่‹ถอน การแปลงสภาพ การใช้สิทธิ หรือการขายคืน
6. มีเหตุการณที่อาจส่‹งผลกระทบรŒายแรงต‹อการซื้อขายหลักทรัพย์

เกณฑ์การขึ้น “NP”
เมื่อ บจ. มีข้Œอมูลที่ต้Œองชี้แจง และตลาดหลักทรัพย์ฯ รอข้Œอมูลอยู่‹ ผู้Œลงทุนซื้อขายได้Œตามปกติ ควรใช้Œความระมัดระวังศึกษาข้อมูลก่‹อนลงทุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้น “NR” ไว้บนหุ้Œนที่เพิงถูกถอนเครื่องหมาย “NP” เพื่อให้Œผู้ลงทุนทราบว่า บจ. ได้ชี้แจŒงข้Œอมูล ต่‹อตลาดหลักทรัพยฯ และเผยแพร่‹ข้Œอมูลผ่‹าน SET Portal* ให้Œทราบโดยทั่วกันแล้ว

*SET Portal คือ ระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้Œ บจ. ส‹งข้อมูลสำคัญเพื่อให้Œผู้Œลงทุนใช้Œประกอบการตัดสินใจลงทุน ซึ่งจะถูกเผยแพร่ทันที ผ่าน www.set.or.th

เกณฑ์การขึ้น “NC”
เมื่อหุ้Œนของ บจ. ที่ฐานะการเงินและผลประกอบการมีลักษณะอย่‹างใด อย่‹างหนึ่งต่‹อไปนี้
• ส่วนของผู้Œถือหุ้Œนมีค่‹าน้Œอยกว่‹าศูนย์
• ผู้สอบบัญชีไม่‹แสดงความเห็นหรือแสดงความเห็นว่‹างบการเงินไม่‹ถูกต้องเป็šนเวลา 3 ปี‚ ติดต่‹อกัน
• สินทรัพย์ที่ใช้Œในการดำเนินการลดลงหรือกำลังจะลดลงในจำนวนที่มีนัยสำคัญ
• มีการหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด

 

กณฑ์การขึ้น “ST”
เพื่อให้ผู้Œลงทุนทราบว่าระหว‹างนี้มีการซื้อหุ้นเพื่อส่‹งมอบหุ้Œนที่จัดสรรเกิน หุ้Œนที่จัดสรรเกิน คือหุ้นที่ผู้Œจัดจำหน‹ายยืมมาจากผู้Œให้Œยืม หรือ บจ. ตอน IPO เพื่อจัดจำหน่‹ายให้Œแก่‹ผู้Œจองซื้อ โดยต้Œองหาซื้อหุ้นมาคืน ส่วนที่ขอยืมไปในช่‹วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร ตลาดหลักทรัพย์ฯ
รายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
www.thunhoon.com
ติดตามข่าวสารผ่าน LINE ฟรีคลิ๊กเลย
https://line.me/R/ti/p/%40kro3673w