กรรมการIFECยื่นก.ล.ต.หนุนจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ทันหุ้น – กรรมการ IFEC ยื่นหนังสือก.ล.ต. หนุนจัดประชุมผู้ถือหุ้นวาระพิเศษไม่เกิน 6 กรกฎาคมนี้ หวังเฟ้นหาบอร์ดฟื้นธุรกิจระยะยาว ฟากก.ล.ต. เร่งสอบถามกรมพัฒนาธุรกิจค้าขอความชัดเจน รองรับการดำเนินการในอนาคต

พลตรีบุญเลิศ แจ้งนพรัตน์ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC เปิดเผยว่า วานนี้ (24 พ.ค.61) ในฐานนะประธานกรรมการตรวจสอบและตนเองในฐานะกรรมการอิสระ ได้มีการยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เนื่องจากเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมาจรเองได้เชิญกรรมการที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเหลืออยู่จำนวน 3 คน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท บริเวณอาคารเดอะไนท์ ทาวน์เวอร์ ชั้น 29 แต่ปรากฎว่ามีกรรมการเพียงแค่ 2 คนที่มาเข้าร่วมประชุมคือตนเองและนายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ กรรมการอิสระ ส่วนคุณนันท์ ฤทธิไพโรจน์ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเจ้าที่ฝ่ายจัดการไม่ได้เข้าร่วมประชุมแต่อย่างใด

เร่งฟื้นบริษัท

ด้านนายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ กรรมการอิสระ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า คณะกรรมการทั้งสองคนได้เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระที่จะต้องพิจารณาและมีมติดังนี้ 1. รับทราบเรื่องที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีหนังสือ ที่ พณ 0817.02/129 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 แจ้งมายัง IFEC เนื่องจากได้มีการจดทะเบียนกรรมการออก จำนวน 6 คน ทำให้เหลือน้อยกว่า 5 คน จึงขอให้บริษัทปฎิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 67 โดยให้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการให้ครบตามที่กฎหมายกำหนด 2. ให้พิจารณาเรื่องการจัดเตรียการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเรียกร้องให้กรรมการที่เหลืออยู่จำนวน 3 ราย ได้แก่ พลตรีบุญเลิศ แจ้งนพรัตน์,นายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ และนายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ ให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจัดตั้งกรรมการบริษัทให้ครบองค์ประชุมโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้จากการที่ IFEC ไม่มีประธานกรรมการบริษัท ทำให้ไม่สามารถเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทพร้อมกันได้ ซึ่งตามมาตรา 81 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จะต้องมีประธานบริษัททำหน้าที่จัดประชุมนั้นล่าสุดได้มีการนำเรื่องดังกล่าวให้ทางคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตีความและให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นข้อกฎหมายมาตรา 81 ว่า ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีหนังสือหนังสือขอหารือไป โดยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตีความมาตรา 81 โดยพิจารณาเจตนารมณ์ของกฎหมาย พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ประกอบด้วยแล้ว สรุปความได้ว่า กรณีที่บริษัทหาชนจำกัดไม่มีประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถเรียกประชุมคณะกรรมการได้ในกรณีเช่นนี้ให้กรรมการที่เหลืออยู่จัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อให้บริการจัดการงานต่างๆ ของบริษัทดำเนินต่อไปได้

ลุ้นประชุมEGM

ดังนั้น ผลของการตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกาดังกล่าว จึงเป็นการปลดล็อกให้คณะกรรมการบริษัทสามารถที่จะประชุมกันได้แม้ว่าไม่มีประธานกรรมการก็ตาม ซึ่งทำให้บริษัทสามารถแก้ไขปัญหาขัดข้องในการดำเนินธุรกิจให้เดินหน้าต่อไป เพราะฉะนั้นจากการที่วานนี้คณะกรรมการบริษัททั้งสองคนได้เข้าร่วมประชุมกัน จึงได้มีมติให้ทางบริษัทมีจัดการประชุมผู้ถือหุ้นวาระพิเศษ (EGM) ภายในไม่เกิน 45 วันนับจากวันที่มีมติคณะกรรมการบริษัทหรือไม่เกินวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เพื่อพิจารณาสรรหาคณะกรรมการส่วนที่เหลือให้ครบองค์ประชุม และทำให้ธุรกิจสามารถกลับมาได้ตามปกติ

ขณะที่นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ  ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต.  กล่าวว่า เรื่องจำนวนกรรมการ IFEC นั้น ก.ล.ต. ได้สอบถามทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ไปแล้ว เพื่อให้เกิดความชัดเจน ถ้ากรมฯ มีการพิจารณาได้ผลอย่างไร กลต. จะได้ดำเนินการต่อไป