ผถห.NDRไฟเขียวปันผลมั่นใจรายได้ปีนี้แตะพันล.

ทันหุ้น – ผู้ถือหุ้น NDR อนุมัติจ่ายปันผลงวดปี 2560 เป็นหุ้นปันผล ในอัตรา 40:1 และเงินสด 0.0028 บาท/หุ้น กำหนดจ่าย 24 เมษายนนี้ พร้อมเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 377,500,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็น 387,470,188 บาท  เพื่อรองรับการจ่ายปันผล ด้านผู้บริหารมั่นใจรายได้ปีนี้พุ่งแตะ 1–1.1 พันล้านบาท จากปีก่อนทำได้ 830 ล้านบาท

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NDR เปิดเผยว่าบริษัทคาดว่าผลประกอบการจะเริ่มกลับมาดีขึ้นในไตรมาส 2/2561 หลังจากที่ได้มีการเข้าไปปรับเปลี่ยนนโยบายในการทำงานของFKRMMในไตรมาส 1 และมั่นใจว่ารายได้รวมปีนี้ จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง มาอยู่ที่ระดับ 1,000 – 1,100 ล้านบาท จากปีก่อนที่มีรายได้ 830 ล้านบาท เนื่องจากการเข้าซื้อกิจการของ Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn. Bhd. (FKRMM) ที่ประเทศมาเลเซีย จะทำให้บริษัทเริ่มรับรู้รายได้บางส่วนในไตรมาส 1/2561 นี้

ผู้ถือหุ้นไปเขียวปันผล

ด้านที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิ จากผลการดำเนินงานในปี 2560 ของบริษัท โดยจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตรา 40 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล สำหรับจำนวนหุ้น 270,850,000 หุ้น รวมเป็นหุ้นปันผลทั้งสิ้น จำนวน 6,771,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นมูลค่า 6,771,250 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท

นอกจากนี้ยังจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0028 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 270,850,000 หุ้น รวมจ่ายปันผลเป็นเงินสด จำนวน 758,380 บาท โดยกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2561

ขณะเดียวกันยังอนุมัติการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (NDR-W1) เป็นดังนี้  ราคาใช้สิทธิ 2.93 บาทต่อหุ้น และอัตราส่วนการใช้สิทธิ  1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1.03 หุ้นสามัญ

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 377,500,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็น 387,470,188 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายปันผล และการปรับสิทธิ NDR-W1 รวมทั้งสิ้นจำนวน 9,970,188 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

และอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายปันผล และการปรับสิทธิ (NDR-W1) โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผล จำนวน 6,771,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิ NDR-W1 จำนวน 3,198,938 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท