APEXยกเลิกเพิ่มทุนROออกหุ้นกู้-แจกวอร์แรนต์

ทันหุ้น – บอร์ด APEX ปรับแผนยกเลิกเพิ่มทุนแบบ RO แล้วเปลี่ยนไปเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพวงเงิน 500 ล้านบาท ให้แก่นักลงทุนสถาบัน ขณะที่เดินหน้าธุรกิจตามแผนทั้งในส่วนของโรงแรมและเรสซิเด้นซ์ มูลค่ารวมกว่า 2.3 หมื่นล้านบาท พร้อมประกาศแจกวอร์แรนต์ในอัตราส่วน 6 หุ้นเดิม ต่อ 1 วอร์แรนต์ เป็นการตอบแทนทุกคนที่ยืนหยัดต่อสู้มาด้วยกัน

นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์ ประธานกรรมการ บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ APEX เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 มีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ยกเลิกการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเดิม เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) พร้อม Warrant จำนวน 1,499,925,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 749,962,500 บาท มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท พร้อมกันนี้ ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 749,962,500 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,249,887,500 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงและการออกวอแรนต์ให้ผู้ถือหุ้นเดิม

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นรองรับจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่นักลงทุนสถาบัน ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท จำนวนไม่เกิน 500 ล้านบาท จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพ ไม่เกิน 999,950,000 หุ้นโดยหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว มีอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี

*แจกวอร์แรนต์ 6 ต่อ 1

ส่วนที่ 2 เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทฯ (APEX-W1) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฟรี จำนวน 499,975,000 หน่วย ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 6 หุ้น ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย และหากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เกิดขึ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะมีอายุการใช้สิทธิเป็นระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 0.40 บาท

“บริษัทอยากตอบแทนผู้ถือหุ้นเดิม จึงจัดสรรวอร์แรนต์ให้ในสัดส่วน 6 หุ้นเดิมต่อ 1 วอร์แรนต์ ส่วนการออกหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อขายให้กับกองทุน ซึ่งบริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนสิงคโปร์นั้น จะทำให้ APEX มีฐานะทางการเงินมั่นคงและเพิ่มศักยภาพด้านการลงทุนตามแผนพัฒนาธุรกิจ 5 ปี (2560-2564) ของบริษัทฯ สำหรับการพัฒนาโรงแรมและเรสซิเด้นซ์เพื่อขาย คิดเป็นมูลค่าขายรวมทั้งสิ้น 2.3 หมื่นล้านบาท ตามเป้าหมายยอดขายเติบโตเฉลี่ย 120% ต่อปี โดยบริษัทยังคงเน้นโครงการในทำเลที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในประเทศไทย” นายพงษ์พันธ์ กล่าว

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 เมษายน 2561