TEAMG วางใจผลงานตั้ง APM เป็นที่ปรึกษา

ทันหุ้น ”ทีมกรุ๊ป” หรือ TEAMG แต่งตั้ง “APM” เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เตรียมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมระดมทุนขยายธุรกิจทั้งใน – นอกประเทศ ก้าวขึ้นเป็นผู้นำในระดับภูมิภาค ด้านที่ปรึกษาฯ จ่อยื่นไฟลิ่งช่วง Q2/2561

นายชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด หรือ “TEAMG” เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อจัดโครงสร้างบริษัท โครงสร้างทางการเงิน และเพื่อเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพและการขยายโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้มอบหมายให้ที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ดำเนินการในการเตรียมความพร้อมที่จะยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน

ตั้งAPMเป็นที่ปรึกษา

ทั้งนี้ ทีมกรุ๊ป เป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในรูปแบบบูรณาการ (Integrated Consulting) พร้อมมอบบริการที่ปรึกษาแบบ One Stop Service ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งหน่วยงานภาครัฐและองค์กรชั้นนำ จนเป็นที่ยอมรับและเติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคงมาตลอด 40 ปี และพร้อมที่จะเป็นผู้นำในระดับภูมิภาค เช่น การคมนาคมและโลจิสติกส์ ทรัพยากรน้ำ การบริหารและจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาคารและสาธารณูปโภคพื้นฐานและพลังงาน เป็นต้น โดยสามารถแบ่งลักษณะการประกอบธุรกิจเป็น 3 ประเภทหลัก คือการการศึกษา ออกแบบ และจัดทำรายงาน (Study&Design) ได้แก่ การวางแผนแม่บท (Master plan) การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) การสำรวจออกแบบ (Design) การสำรวจ ศึกษา ประเมินและติดตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA)

นายชวลิต กล่าวต่อว่า ทีมกรุ๊ปได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขยายธุรกิจในภูมิภาค ประกอบกับเศรษฐกิจในประเทศที่ยังคงมีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการลงทุนของภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในโครงการก่อสร้าง สาธารณูปโภคพื้นฐาน จึงทำให้ธุรกิจที่ปรึกษาในประเทศมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขยายฐานลูกค้าทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ รวมถึงหน่วยงานและองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศ จึงทำให้ทีมกรุ๊ปมองเห็นโอกาสและช่องทางในการขยายตัวและการเติบโตในธุรกิจได้อีกมาก

นายอิศรินทร์ ภัทรมัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-บัญชีและการเงิน กล่าวเสริมว่า การเข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสม และสามารถช่วยพัฒนาให้ทีมกรุ๊ปไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมั่นคง โดยเฉพาะโอกาสในการขยายธุรกิจที่ปรึกษาแบบบูรณาการของทีมกรุ๊ปไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นเป้าหมายหนึ่งของทีมกรุ๊ปในแผนยุทธศาสตร์สู่วิสัยทัศน์ปี 2020 (พ.ศ.2563) ที่มุ่งสู่การเป็นผู้นำ ในธุรกิจที่ปรึกษาแบบบูรณาการ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในระดับภูมิภาค

จ่อยื่นไฟลิ่ง Q2

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินเปิดเผยว่า ขั้นตอนหลังจากนี้ อยู่ในระหว่างการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน รวมถึงการเตรียมความพร้อมต่าง ๆ เพื่อรอที่จะยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยจะยื่นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในไตรมาสที่ 2/2561