CHAYOผู้นำลงทุน-บริหารหนี้จ่อลงสนามเทรดเอ็มเอไอQ2

ทันหุ้น – “ชโย กรุ๊ป” ผู้เชี่ยวชาญด้านลงทุนบริหารสินทรัพย์และติดตามทวงถามหนี้ เตรียมขยายการเติบโต ควงที่ปรึกษาทางการเงิน จาก บล.เออีซี ประกาศความพร้อมเดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เสนอขายหุ้น 140 ล้านหุ้น คาดเข้าจดทะเบียนภายในกลางปีนี้

นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO กล่าวว่า หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้เริ่มนับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ของ CHAYO เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ขณะนี้บริษัทมีความพร้อมเป็นอย่างยิ่ง ในการเข้ามาระดมทุนเพื่อขยายการเติบโตในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ(mai) ซึ่งคาดว่าจะสามารถเข้าซื้อขายได้ภายในกลางปี 2561 นี้

จ่อขายหุ้น 140 ล้านหุ้น

ปัจจุบัน บมจ.ชโย กรุ๊ป มีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 210 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 420 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนครั้งนี้จำนวน 140 ล้านหุ้น (คิดเป็นร้อยละ 25 หลังจากการจำหน่าย) บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วเป็น 280 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 560 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีตระกูลยศะสินธุ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 94.98 และภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO สัดส่วนการถือหุ้นลดลงเหลือร้อยละ 71.24

CHAYO บริหารงานโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ รวมถึงการให้บริการติดตามและทวงถามหนี้ ให้แก่สถาบันการเงินและหน่วยงานต่างๆ โดยสามารถแบ่งธุรกิจเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย ธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ธุรกิจเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้ และธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า ซึ่งรวมถึงการจำหน่ายสินค้าและบริการให้กับบริษัททั่วไป และบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชั้นนำของประเทศ

ลงทุนบริหารสินทรัพย์

ด้านนายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO เปิดเผยว่า บริษัทมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้มาอย่างยาวนาน มีทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ และบริหารจัดการด้วยระบบคุณธรรมเพื่อมุ่งหาทางออกให้ลูกหนี้เป็นสำคัญ เป็นจุดแข็งในการต่อยอดความสำเร็จ และเข้าไปรุกในธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ รวมทั้งธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า สร้างความมั่นคงแข็งแกร่งให้แก่ CHAYO มากยิ่งขึ้น โดยมีบริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย จำกัด (Chayo AMC) และ บริษัท ชโย คอลเซ็นเตอร์ จำกัด (Chayo Call Center)

เพื่อขยายการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทจึงนำหุ้นเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) จำนวน 140 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้ โดยเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปจำนวน 105 ล้านหุ้น เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท จำนวนไม่เกิน 21 ล้านหุ้น เสนอขายต่อผู้บริหาร (ที่ไม่ใช่กรรมการ) และพนักงานของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 7 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท จำนวนไม่เกิน 7 ล้านหุ้น โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนนำไปใช้ประมูลซื้อกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้งประเภทที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันประมาณร้อยละ 65 – 80 ส่วนที่เหลือนำไปจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงินราวร้อยละ 15 – 25 และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานราวร้อยละ 5 – 10 ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ หลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระยะเวลาในการใช้เงินอยู่ภายในปี 2561