KTBST ชี้ BBL สินเชื่อขยายตัวภายใต้คุณภาพที่ดีขึ้น ควบคู่ความร่วมมือขยาย EDC แนะซื้อเป้า 203บ.

37

บทวิเคราะห์ บล.เคทีบี ระบุ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL สินเชื่อขยายตัวภายใต้คุณภาพที่ดีขึ้น ควบคู่ความร่วมมือขยาย EDC

• สินเชื่อเติบโตจากการลงทุนของภาครัฐ และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
• แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นตามปัจจัยภายนอกประเทศ
• การควบคุมคุณภาพสินเชื่อมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ NPLs ต่ำที่ 3.27%
• รองรับการขยายตัวของ EDC
• คำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมายปี 2017 อยู่ที่ 203 บาท

สินเชื่อเติบโตตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และโครงการที่อยู่อาศัย
สินเชื่อโดยรวมปี 2017เราคาดว่าเติบโตประมาณ 5.16% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 3.24% โดยได้รับแรงหนุนจากการใช้จ่ายของโครงการภาครัฐ ส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการลงทุนในธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะโครงการที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟฟ้า ซึ่งธนาคารมีแนวโน้มที่จะขยายตัวสินเชื่อที่อยู่อาศัยทั้งการให้สินเชื่อบริษัทเพื่อใช้ในการก่อสร้าง และการให้สินเชื่อภาคครัวเรือน เช่น การร่วมมือกับบริษัทแสนสิริ รวมทั้งการเติบโตของสินเชื่อต่างประเทศที่ธนาคารมีโครงการ AEC Connect เพื่อให้คำปรึกษาการการขยายฐานลูกค่าและการลงทุนในกลุ่มประเทศ AEC ที่ธนาคารมีสาขาใน AEC อยู่ทั้งหมด 9 ประเทศ

NIM ใกล้เคียงเดิม จากการเติบโตของสินเชื่อควบคู่การควบคุมต้นทุนทางการเงิน
จากการเพิ่มขึ้นขึ้นของอัตราดอกเบี้ย Fed เรามองว่าจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยในประเทศให้สอดคล้องกัน โดยเราคาดว่าดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นตั้งแต่ครึ่งปีหลังเรามองว่าสินเชื่อขนาดใหญ่ และขนาดย่อมมีการขยายตัวในสัดส่วนที่สูงกว่าสินเชื่อรายย่อย รวมทั้งการที่ธนาคารมีสัดส่วนเงินฝากประเภทกระแสรายวัน และออมทรัพย์ (CASA) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เรามองว่าธนาคารจะรักษาต้นทุนทางการเงินที่ต่ำผ่านการรักษาระดับ CASA ส่งผลให้ธนาคารมี Net Interest Margin (NIM) ที่ใกล้เคียงเดิมที่ระดับ 2.24%และคงที่ต่อไปในปี 2018

คุณภาพสินเชื่อดีขึ้น คาดสินเชื่อด้อยคุณภาพที่ 3.27%
ผลจาก NPLs ในอดีตจะส่งผลต่อเนื่องในปี 2017 อย่างไรก็ตามเรามองว่าธนาคารจะมีการควบคุมคุณภาพสินเชื่อเพิ่มขึ้น การขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะตั้งแต่ครึ่งปีหลัง รวมทั้งสำรองส่วนเกินที่อยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ธนาคารมีสัดส่วน NPLs ลดลง เราคาดการณ์อยู่ที่ระดับ 3.27% และ 2.76% สำหรับปี 2017 และ2018 ตามลำดับและธนาคารตั้ง Credit Cost ลดลงจากปีก่อน จากการคาดการณ์อยู่ที่ระดับ 0.69% และ 0.59%ในปี 2017 และ 2018 ตามลำดับ

รายได้ค่าธรรมเนียมหลักลดลงจากการเปิดใช้ PromptPay เต็มรูปแบบ
จากการเปิดใช้ PromptPayเต็มรูปแบบส่งผลให้ธนาคารมีรายได้ค่าธรรมเนียมจากการโอนเงินลดลง อย่างไรก็ตามธนาคารมีเตรียมรับมือโดยได้ร่วมมือกับ KBANK เพื่อติดตั้งเครื่อง EDC และการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าธรรมเนียมประเภทอื่นทดแทน เราคาดว่าธนาคารจะมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิเพิ่มขึ้นประมาณ 5.68% ในปี 2017

ราคาเหมาะสม203บาท คงคำแนะนำ “ซื้อ”
เรากลับมาออกบทวิเคราะห์ใหม่ จากการขยายตัวของสินเชื่อตามแรงขับเคลื่อนของภาครัฐ การลงทุนทางเศรษฐกิจทั้งในและนอกประเทศ การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย คุณภาพNPLs ที่มีการปรับตัวดีขึ้น และการรักษาระดับ Coverage Ratio ให้อยู่ในระดับสูงต่อเนื่องเราให้คำแนะนำ “ซื้อ” โดยราคาที่เหมาะสมปี 2017ที่ 203บาท(อ้างอิง PBV 0.97X)

ความเสี่ยง:การดำเนินงานของภาครัฐที่สนับสนุนให้เกิด National E-Payment ส่งผลให้ธนาคารมีรายได้ค่าธรรมเนียมลดลง และการหาแนวร่วมร้านค้าในการติดตั้งเครื่อง EDC ที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการดำเนินงาน

Analyst: MongkolPuangpetra
Fundamental Analyst
Register No : 001937
Tel.: +662 648 1123
email: mongkol.p@ktbst.co.th

Assistant Analyst: JutamasTemwattanangkul
email: jutamas.t@ktbst.co.th

ที่มา : บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
โดย : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม