ต่างชาติซื้อสุทธิ 735.92 ล้านบาท

61

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 20 มี.ค. 2560

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 3,862.12 10.79 3,322.19 9.28 539.94
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,353.66 12.16 4,057.90 11.34 295.76
นักลงทุนต่างประเทศ 12,231.31 34.17 11,495.39 32.12 735.92
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 15,343.28 42.87 16,914.89 47.26 -1,571.61

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 – 20 มี.ค. 2560

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 77,285.16 12.73 56,074.77 9.24 21,210.40
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 64,342.99 10.60 62,796.80 10.34 1,546.19
นักลงทุนต่างประเทศ 188,502.87 31.05 202,324.65 33.32 -13,821.78
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 277,056.01 45.63 285,990.81 47.10 -8,934.81

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. – 20 มี.ค. 2560

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 320,895.09 12.08 290,730.75 10.95 30,164.34
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 278,720.12 10.50 277,919.76 10.47 800.37
นักลงทุนต่างประเทศ 767,350.76 28.90 778,489.77 29.32 -11,139.01
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 1,288,374.25 48.52 1,308,199.94 49.27 -19,825.70

ที่มา : www.set.or.th
โดย : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม